صفحه اصلی > مشترکین > تعاریف مربوطه 

عبارات و اصطلاحات ذیل هنگامیکه در قراردادهای فروش گاز طبیعی ، تعرفه ها و مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی به کار روند معانی و مفاهیم ذیل را خواهند داشت.

1-1 شرکت :

منظور شرکت ملی گاز ایران و یا شرکتهای گاز استانی/شهری است.

1-2 گاز طبیعی :
مخلوطی از گاز متان و مقداری جزئی ترکیبات دیگر.

1-3 متقاضی :
عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی که تقاضای استفاده از گاز طبیعی را از شرکت بنماید.

1-4 اشتراک :

عبارت است از امکان استفاده مجاز از گاز طبیعی که از طریق نصب خط انشعاب و وسایل اندازه گیری لازم طبق مقررات محقق میشود.

1-5 مشترک :

عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی که نسبت به پرداخت هزینه های مربوطه طبق ظوابط اقدام و شماره اشتراک به وی تخصیص یافته باشد.

1-5-1 مصرف کننده :به مشترکی اطلاق می گردد که جریان گاز ملک مورد تقاضای وی طبق ضوابط وصل و آماده بهره برداری گردیده باشد.

1-6 پیمان فروش گاز طبیعی :

عبارت است از قراردادی که فی مابین شرکت و متقاضی منعقد و طبق مفاد آن جریان گاز مشترک دایر 
می گردد.

1-7 تأمین گاز طبیعی :

تأمین گاز طبیعی عبارت است از عرضه گاز طبیعی با مشخصات مندرج در پیمان فروش گاز طبیعی در نقطه تحویل اعم از اینکه مشترک از آن استفاده بنماید یا ننماید.

1-8 انواع مشترک (از نظر مقدار مصرف):

1-8-1- مشترک جزء : به مشترکی اطلاق می گردد که از گاز طبیعی با فشار 4/1 پوند بر اینچ مربع استفاده و حداکثر مصرف ساعتی مورد تقاضای وی کمتر یا برابر با 160 متر مکعب در ساعت باشد.
2-8-1-مشترک عمده : به مشترکی اطلاق میگردد که از گاز طبیعی با فشار بیش از 4/1 پوند بر اینچ مربع استفاده یا حداکثر مصرف ساعتی مورد تقاضای وی بیشتر از 160 مترمکعب باشد.

1-9 انواع مشترک از نظر نوع مصرف :

1-9-1- مشترکین خانگی : به مشترکینی اطلاق می گردد که از گاز طبیعی برای مصارف گرمایش یا سرمایش واحدهای مسکونی (مکانی برای زندگی که به تشخیص شرکت حداقل دارای یک اتاق و یک آشپزخانه و سرویس متناسب با عرف محل سکونت باشد) و سایر وسایل و تجهیزات متعارف استاندارد گاز سوز خانگی استفاده می  نمایند.

2-9-1- مشترکین عمومی : به مشترکینی اطلاق می گردد که از گاز طبیعی جهت مصارف غیر خانگی و غیر صنعتی استفاده می نمایند و در گروههای ذیل تقسیم بندی می شوند :

گروه 1- کسب،خدمات(تجاری) و هر نوع واحد مصرف کننده ای که با هیچیک از تعرفه های دیگر تطابق نداشته باشد.

گروه 2-آموزشی : شامل مراکز فرهنگی، آموزشی و ورزشی دولتی، غیردولتی، تعاونی و خصوصی نظیر کتابخانه ها، موزه ها،مهدکودک ها، کودکستان ها، مدارس، اردوگاههای دانش آموزی، دانشگاهها، مراکز آموزش فنی و حرفه ای، مدارس و حوزه های علوم دینی. اماکن مقدسه مذهبی، مساجد، حسینیه ها، باشگاههای ورزشی و مراکز شبانه روزی نگهداری معلولان و بیمارستانهای آموزشی که دارای تأییدیه معتبر از مراجع ذیصلاح باشند.

گروه3- نانوائیها و گرمابه های سنتی (ویژه تجاری) : که دارای تأییدیه معتبر از مراجع ذیصلاح باشند.

گروه4- اماکن و تاسیسات دولتی: اماکن و تاسیسات دولتی شامل اماکن و تاسیسات ادارات،ارگانها،نهادها و سازمان های زیر مقام رهبری، قوای سه گانه شهرداری ها ، نیروهای نظامی و انتظامی ... 
3-9-1- مشترک صنعتی : مشترکین صنعتی شامل پنج گروه ذیل می باشد:
 گروه 1:شامل واحد های صنعتی تاسیسات گردشگری ، نانوایی های فانتزی ، صنعتی ، و همچنین نانوایی هایی که مشمول بند 3-1-6-2 نمی گردند با ارائه تاییدیه معتبر از مراجع ذیصلاح.

گروه 2: پالایشگاه و تلمبه خانه ها (در مالکیت وزارت نفت)، پتروشیمی تولید کود اوره، سایر پتروشیمی های دولتی.


گروه 3:نیروگاهها (در مالکیت وزارت نیرو)

گروه 4: حمل و نقل (برای ایستگاههای سوخت گیری گاز طبیعی فشرده CNG)

گروه5 : شامل واحد های تولید محصولات کشاورزی ، دامپروری آبزیان که دارای تاییدیه معتبر باشند.

1-10 رگولاتور(تنظیم کننده فشار):

دستگاهی است که به وسیله آن فشار گاز مصرفی مشترک مطابق قرار داد تنظیم می گردد و در مالکیت شرکت می باشد. 

1-11 کنتور :
دستگاهی است که به وسیله آن مقدار مصرف گاز اندازه گیری می شود و در مالکیت شرکت می باشد. 

1-12 ایستگاه مشترکین عمده :
عبارت است از وسایلی که به منظورسنجش مقدار گاز ، تنظیم و تثبیت فشار گاز طبق قرارداد در محل تایید شرکت نصب گردیده و در مالکیت شرکت می باشد.

1-13 ظرفیت کنتور / ایستگاه :

عبارت است از حداکثر مقدار گازی که در شرایط استاندارد در مدت یک ساعت از کنتور/ایستگاه قابل عبور می باشد.

1-14 خطوط انتقال :

عبارت است از خطوط لوله اصلی گاز با فشار بیشتر از 27 بار (400 پوند بر اینچ مربع) که گاز مورد نیاز مصرف کنندگان را از منابع اصلی گاز منتقل می نماید.

1-15 ایستگاههای ورودی شهر :

عبارت است از محل تأسیسات و نصب وسایل اندازه گیری و کنترل گاز طبیعی ورودی شبکه تغذیه از خطوط انتقال. در این ایستگاهها فشار گاز موجود در خطوط  لوله به فشار 27 بار (400 پوند بر اینچ مربع ) و کمتر کاهش داده می شود تا وارد شبکه تغذیه شود.

1-16 شبکه تغذیه :

عبارت است از کلیه خطوط شهری که گاز طبیعی با فشار حدود 17 بار (250 پوند بر اینچ مربع ) را از ایستگاههای ورودی شهری به ایستگاههای داخل شهری هدایت می کند.

1-17 ایستگاههای داخل شهری :

عبارت است از محل تأسیسات و نصب وسایل اندازه گیری و کنترل گاز طبیعی شبکه شهری از شبکه تغذیه.
در این استگاهها، فشار گاز طبیعی ازحدود 17 بار (250 پوند بر اینچ مربع) به حدود 4 بار (60 پوند بر اینچ مربع) کاهش داده می شود.

1-18 شبکه توزیع :

عبارت است از لوله های شبکه شهری که گاز طبیعی با فشار 4 بار (60 پوند بر اینچ مربع) را از ایستگاه های داخل شهری به محل های مصرف هدایت می کند.

1-19 فشار استاندارد :
فشار استاندارد در شرایط استاندارد گاز طبیعی برابر 01325/1 بار معادل 696/14 پوند بر اینچ مربع می باشد.

1-20 فشار گاز تحویلی به مشترک :

انواع فشار گاز تحویلی به مشترک با توجه به نوع کنتور/ ایستگاه به شرح ذیل می باشد:
1-20-1- فشار 4/1 پوند بر اینچ مربع.

2-20-1- فشار 2 پوند بر اینچ مربع

3-20-1- فشار 60 پوند بر اینچ مربع (در ایستگاههای اندازه گیری، فشار از 45 تا 60 پوند بر اینچ مربع متغیر است)

4-20-1- فشار 250 پوند بر اینچ مربع (در ایستگاههای اندازه گیری، فشار از 150 تا 250  پوند بر اینچ مربع متغیر است)

5-20-1- فشار 400 پوند بر اینچ مربع (در ایستگاههای اندازه گیری، فشار از 400 تا 1000 و یا 600 تا 1300پوند بر اینچ مربع متغیر است)

تبصره : در مواردی که فشار گاز تحویلی به مشترک بیش از 400پوند در نظر باشد بر اساس مقررات و ضوابط فنی مربوطه انجام خواهد شد.

1-21 دمای استاندارد :

دمای استاندارد در شرایط استاندارد گاز طبیعی برابر 56/15 درجه سانتیگراد معادل 60 درجه فارنهایت می باشد.

1-22 متر مکعب استاندارد :

معادل حجمی از گاز طبیعی است که فضائی معادل یک متر مکعب را در شرایط استاندارد (از نظر فشار و دما)اشغال نماید.

1-23 علمک :

علمک گاز قسمت انتهایی خط انشعاب گاز میباشد که جهت نصب رگولاتور بر روی آن در مجاورت و متکی به ملک مصرف کننده قرار می گیرد و گاز یک یا چند مشترک را تأمین می نماید.

1-24 خط انشعاب / خط اختصاصی :

به خط یا خطوطی اطلاق می گردد که گاز مصرف کنندگان را از طریق خطوط انتقال یا شبکه تغذیه و یا شبکه توزیع تا نقطه تحویل گاز تأمین می نمایند.

1-25 هزینه برقراری انشعاب :

مبلغی است که به تناسب ظرفیت کنتور/ایستگاه اندازه گیری بابت اعطاء امتیاز اشتراک گاز طبیعی و تأمین قسمتی از هزینه های تمام شده تأسیساتی که خطوط انتقال و خطوط تغذیه و شبکه توزیع را به تأسیسات مشترک متصل می نماید از مشترک اخذ می گردد.

1-26 گاز بهاء :

عبارت است از بهای یک متر مکعب استاندارد گاز طبیعی که متناسب با نوع مصرف مشترک تعیین می گردد (مبنای محاسبه میزان مصرف گاز طبیعی برای مشترکین جزء رقم شماره انداز و برای مشترکین عمده متر مکعب استاندارد می باشد.)

1-27 آبونمان :

عبارت است از مبلغی که ماهیانه به تناسب ظرفیت کنتور /ایستگاه اندازه گیری برای جبران هزینه های نگهداری تأسیسات گاز و تأمین هزینه های جاری شرکت از مشترکین جزء و عمده اخذ می گردد.

1-28 قرائت دستگاه اندازه گیری / کنتور :

قرائت دستگاه اندازه گیری به منظور محاسبه مصرف و صدور صورتحساب گاز مشترک در فواصل زمانی تعیین شده توسط شرکت انجام خواهد شد.

1-29 دوره مصرف :

عبارت است از فاصله زمانی دو قرائت متوالی دستگاه اندازه گیری گاز مصرفی مشترک.

1-30 نقطه تحویل :

عبارت است از نقطه ای که تأسیسات شرکت به تأسیسات مشترک متصل می شود.

1-31 باز فروش گاز طبیعی :

عبارت است از فروش گاز طبیعی توسط مشترک (مشترکین) به اشخاص ثالث در محدوده اشتراک واگذار شده بر اساس مقررات.

1-32 تعرفه های فروش گاز طبیعی :

عبارت است از مبالغ گازبهاء بر اساس مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی که جهت مقاطع زمانی خاص تعیین می گردد.

1-33 نرخ تمام شده :

نرخ تمام شده عبارت است از بهای یک متر مکعب گاز طبیعی که از سوی مبادی قانونی ذیربط اعلام می گردد.

1-34 مبلغ علی الحساب بهای گاز مصرفی :

مبلغی است که با در خواست مشترک برای مصرف گاز طبیعی ماه های آتی به شرکت پرداخت میگردد.

 

 

تصاویر منتخب