صفحه اصلی > مشترکین > نصب و بهره برداری از انشعاب گاز 


·         انشعاب یا انشعابات هر واحد مصرف کننده منحصرا اختصاص به همان واحدی دارد که برای آن تقاضای انشعاب شده و مشخصات آن در پیمان فروش گاز طبیعی قید گردیده باشد.انشعاب گاز را نمی توان از ملکی به ملک دیگر منتقل ساخت و یا امتداد داد.

 

·         در صورتی که مشترک از انشعاب ملک خود اقدام به لوله کشی به سایر املاک خارج از محدوده خود نماید گاز مشترک قطع و وصل مجددد آن مستلزم جمع آوری لوله کشی غیر مجاز و پرداخت هزینه های متعلقه(نظیر هزینه های قطع و وصل و مابه التفاوت  بهای گاز مصرفی با تعرفه مربوطه به تشخیص شرکت) توسط مشترک خواهد بود.

 

·         مشترک باید مکان مناسبی را که حتی المقدور با معبر عمومی مرتبط بوده و مورد تایید شرکت باشد جهت نصب رگولاتور و کنتور ایستگاه اندازه گیری در اختیار شرکت قرار دهد.

 

·         مشترک به هیچ عنوان حق جابجایی انشعاب ،رگولاتور،لوله رابط و کنتور/ایستگاه اندازی گیری را ندارد و چنانچه تغییراتی در وضعیت ساختمان ایجاد گردد که محل وسایل و تجهیزات مذکور مناسب نباشد بایستی قبل از هر گونه اقدام مراتب را به شرکت اطلاع دهد.شرکت وسایل و تجهیزات مزبور را با هزینه مشترک به محل مناسب که توسط مشترک بایستی آماده گردد منتقل می نماید.


تبصره : چنانچه جابجایی با نظر شرکت توسط مشترک انجام گیردهزینه متعلقه دریافت نخواهد شد.

 

·         چنانچه به یکی از دستگاه های تقلیل فشار و یا اندازی گیری و یا سایر تجهیزات به تشخیص شرکت از سوی مشترک/مصرف کننده خسارت وارد گردد جبران خسارات وارده و ترمیم آن از سوی شرکت با دریافت کلیه هزینه های انجام شده خواهد بود اگر چه مشترک یا مصرف کننده تعدی یا تفریط نکرده باشد و نظر شرکت در تشخیص اینگونه موارد قطعی می باشد.بدیهی است در صورت قطع گاز ،پرداخت هزینه قطع و وصل هنگام برقراری مجدد جریان گاز از سوی مشترک الزامی است.

 

·         مامورین شرکت مجازند برای کنترل و کسب اطلاع از وضعیت کنتور/ایستگاه اندازی گیری واقع در ملک مشترک با ارائه کارت شناسائی نسبت به بازدید اقدام نمایند و مشترک متعهد است که برای انجام این بازدید تسهیلات لازم را فراهم نماید.

 

·         چنانچه مشترک به هر عنوان مانع ورود مامورین مذکور جهت انجام بازرسی و اندازه گیری شود شرکت حق خواهد داشت با اخطار قبلی و کتبی جریان گاز را قطع نماید.

 

·         مشترک مکلف است وقوع حوادثی از قبیل از کار افتادن دستگاه های اندازی گیری و تنظیم فشار ، حریق و یا نشست گاز را فورا به اطلاع شرکت رسانیده و هر گونه اقدام پیشگیرانه و احتیاطی را که به منظور عدم بروز خسارات لازم باشد انجام دهد.

·         مشترک مکلف است قبل از تخریب ساختمان/ بنا هماهنگی لازم با شرکت در جهت قطع گاز بعمل آورد و قبل از قطع گاز مجاز به تخریب نمی باشد در غیر این صورت جبران خسارت وارده و پاسخگویی به کلیه مراجع حقیقی و حقوقی به عهده مشترک و یا مالک فعلی ملک می باشد.

تصاویر منتخب