صفحه اصلی > مشترکین > ضوابط واگذاری انشعاب و اشتراک 

·         به هر واحد مسکونی یک اشتراک مستقل واگذار می شود. در صورت درخواست متقاضی/متقاضیان واگذاری اشتراک مستقل به کلیه یا ترکیبی از چند واحد مسکونی بلامانع می باشد.

 

·         درمواردی که گازرسانی به یک عرصه بر اساس درخواست متقاضی مستلزم نصب بیش از یک انشعاب باشد هزینه آن بر اساس قیمت تمام شده محاسبه و اخذ میگردد.

 

·         واگذاری اشتراک مستقل به هر واحد اعیانی (آپارتمان) در مجموعه های آپارتمانی که در حال حاضر مشترک/مصرف کننده می باشند یا مشترک می گردند در صورت درخواست مالک/مالکین یا نماینده قانونی در ملک مشروط بر اینکه کلیه کنتورها حسب استانداردها و ضوابط فنی شرکت در محل مناسب تعبیه گردند بلا مانع می باشد. رعایت مقررات و شرایط اشتراک پذیری برای هر اشتراک ضروری خواهد بود و اجرای لوله انشعاب دهنده اصلی و نصب شیر قفل شونده هر یک از واحدها به عهده متقاضی/متقاضیان می باشد.

 

·          در مجتمع های مسکونی/تجاری چنانچه درب های ورودی کلیه بلوک/واحد به طور مستقل بلافاصله با معبر عمومی مرتبط بوده و در مجاورت شبکه های گاز رسانی باشد با رعایت اصول ایمنی و ضوابط اشتراک پذیری واگذاری انشعاب/اشتراک جداگانه برای هر یک از بلوک/واحدها بلامانع است.

 

·          واگذاری اشتراک مستقل به واحدهای مسکونی، تجاری و اداری (شهرک ها / مجتمع های مسکونی ) واقع در مجتمع هایی که درب های ورودی آنها مستقلاً به معابر عمومی ارتباط ندارد در صورتی که شبکه داخلی توسط متقاضیان تحت نظارت و بر اساس استانداردهای شرکت ملی گاز ایران اجراء و طبق ضوابط و دستورالعمل مربوطه که توسط شرکت ملی گاز ایران ابلاغ می گردد تحویل شرکت های گاز استانی/شهری گردد بلامانع می باشد.

 

·         واگذاری اشتراک مستقل به هر یک از واحدهای تجاری و خدماتی واقع در یک ملک مشروط به آن که درب واحد مستقیماً در معبر عمومی واقع شده باشد بلامانع است.

 

·         واگذاری اشتراک مستقل به هر یک از واحدهای تجاری و خدماتی واقع شده در داخل پاساژ
ها،گاراژها و ... با رعایت ضوابط و اصول ایمنی بلامانع می باشد.

 

·         واگذاری اشتراک مستقل به واحدهای صنعتی داخل شهرک های صنعتی که درب های ورودی آنها مستقلاً به معابر عمومی ارتباط ندارد در صورتی که شبکه داخلی توسط متقاضیان تحت نظارت و بر اساس استانداردهای شرکت ملی گاز ایران ابلاغ می گردد تحویل شرکت گاز استانی ذیربط گردد بلامانع می باشد.

تبصره: در صورت درخواست متقاضیان مرتبط با بندهای 5-2-2- و 8-2-2- طراحی و اجرای شبکه داخلی با اخذ هزینه های مربوطه از متقاضی توسط شرکت گاز استان/شهر بلامانع می باشد.

·         استفاده چند واحد مستقل از یک ایستگاه تقلیل فشار با مقررات و شرایط اشتراک پذیری و اصول ایمنی مشروط بر آن که میزان مصرف هر واحد مشخص و صورتحساب جداگانه صادر گردد بلامانع می باشد.

·          تأمین زمین و آماده سازی محل نصب ایستگاه در صورتی نیاز به مصرف ایستگاه باشد به عهده متقاضی/مشترک می باشد.

 

·         چنانچه مشترک درخواست تبدیل چند اشتراک به یک اشتراک واحد و یا بالعکس را داشته باشد شرکت نسبت به فسخ قرارداد/قراردادهای قبل اقدام و واگذاری یک یا چند اشتراک بر اساس شرایط روز انجام می گردد. رعایت مقررات و شرایط اشتراک پذیری ضروری خواهد بود.

تبصره: در تبدیل یک اشتراک به چند اشتراک استفاده از اشتراک مذکور برای یکی از واحدهای مسکونی بلامانع است.

 

تصاویر منتخب