صفحه اصلی > معرفی شرکت > بیانیه ارزش ها 

بیانیه ارزش ها

 • خدا محوری
 • ولایت‌مداری
 • امانتداری و صیانت از سرمایه های ملی
 • قانون مداری
 • رعایت اصول اخلاقی
 • بهره وری و بهبود مستمر
 • انسجام و یکپارچگی
 • رعایت حقوق شهروندی و تکریم انسانها
 • وجدان کاری و تعهدسازمانی
 • صداقت و درستکاری
 • دانش محوری و نوآوری
 • مسئولیت اجتماعی

 

تصاویر منتخب