صفحه اصلی > معرفی شرکت > بیانیه ماموریت 

بیانیه ماموریت

شركت گاز استان مازندران زيرمجموعه شركت ملي گاز ايران به منظور ارتقاء رفاه جامعه و توسعه پايدار اقدام به گازرساني از طريق دريافت (خريد) و توزيع (فروش) گاز طبيعي از طريق ايجاد، توسعه، بهبود و نگهداشت زيرساخت هاي گازرساني مي نمايد.

 

تصاویر منتخب