صفحه اصلی > مشترکین > فرآیدهای مشترکین 

مشترک گرامی :

فرآیندهای مشترکین در زیر لیست شده است که با کلیک بر روی هر آیتم می توانید فلوچارت فرآیند را مشاهده فرماید  :
 

  • تغییر نام
  • جمع آوری یا جابجایی علمک
  • خرابی کنتور
  • درخواست ارتقای ظرفیت کنتور
  • درخواست تفکیک کنتور مجتمع های مسکونی
  • صورتحساب قبوض صنایع
  • فرآیند اشتراک پذیری در اداره گاز
  • فرآیند اشتراک پذیری در دفاتر پیشخوان
  • وصل مجدد گاز بعد از تخریب و نوسازی بنا
   دانلود : وصل_مجدد_گاز_بعد_از_تخریب_و_نوسازی_بناء.pdf           حجم فایل 44 KB
   دانلود : فرآیند_اشتراک_پذیری_در_دفاتر_پیشخوان.pdf           حجم فایل 48 KB
   دانلود : فرآیند_اشتراک_پذیری_در_اداره_گاز.pdf           حجم فایل 46 KB
   دانلود : صورتحساب_قبوض_صنایع.pdf           حجم فایل 46 KB
   دانلود : درخواست_تفکیک_کنتور_مجتمع_های_مسکونی.pdf           حجم فایل 46 KB
   دانلود : درخواست_ارتقای_ظرفیت_کنتور.pdf           حجم فایل 48 KB
   دانلود : خرابی_کنتور.pdf           حجم فایل 44 KB
   دانلود : جمع_آوری_یا_جابجایی_علمک.pdf           حجم فایل 50 KB
   دانلود : تغییر_نام.pdf           حجم فایل 75 KB

تصاویر منتخب