صفحه اصلی > روابط عمومی > پرسش های متداول 

مشترکین گرامی : در این قسمت می توانید پرسش های متدوال در ارتباط با فعالیت های شرکت گاز استان مازندران را مشاهده فرمایید.

 

1. آیا جهت نصب علمک خانگی هزینه ای دریافت می گردد ؟

  خیر، مگر در موارد خاصی که واحد درخواست کننده غیر خانگی باشد .

 

2. جهت جابجایی علمک هزینه ای دریافت می گردد ؟

   جهت جابجایی تنها هزینه های متعلقه دریافت می گردد .

 

3. مدارک اشتراک پذیری چیست ؟

     کپی کارت ملی - کپی سند مالکیت-واریز هزینه های برقراری انشعاب-ارائه تاییدیه سیستم لوله کشی داخلی از سازمان نظام مهندسی-کپی پروانه کسب برای واحدهای تجاری-کپی پروانه ساختمان- پایان کار یا هرگونه مدرکی که زیربنا را مشخص میکند .

 

4. مدارک قطع گاز جهت تخریب یا تعمیرات یا توسعه لوله کشی چیست ؟

    امضاء فرم درخواست قطع گاز و پرداخت آخرین قبض پرداختی و پرداخت هزینه قطع و وصل گاز

 

5. مدارک وصل گاز چیست ؟

    ارائه نقشه اصلاحی در صورت داشتن تغییرات- در صورت افزایش ظرفیت کنتور پرداخت مابه التفاوت هزینه برقراری انشعاب به نرخ روز .

 

6. در صورت دیر پرداخت منزل قبض گاز جریمه دریافت می گردد یا خیر ؟

جریمه ای دریافت نمی گردد ولی در صورت قطع گاز هزینه قطع و وصل دریافت می شود .

 

7. مدارک تغییر نام چیست ؟

     کپی کارت ملی مالک ، کپی مدارک مالکیت ،ارائه کد پستی محل و پرداخت آخرین صورت حساب گاز ، واریز مبلغ تغییر نام به بانک

 

8. آیا می توان اشتراک گاز را جابجا نمود ؟

     جابجایی به هیچ وجه امکان پذیر نیست.

 

9. در صورت خراب بودن کنتور مصرف محاسبه می گردد ؟

     بر اساس مصرف مشابه سال قبل محاسبه و اعمال می گردد .

 

10.  نوبت نصب علمک چه موقع می باشد ؟

       پس از دریافت مجوز حفاری از شهرداری در نوبت نصب علمک قرار می گیرد.

تصاویر منتخب