صفحه اصلی > معرفی شرکت > هیات مدیره و مدیرعامل 
 

 

اسامی اعضاء هیات مدیره نوع عضویت در هیات انتصاب انقضاء
مجید کشاورز عضو اصلی و رییس هیات مدیره 97/03/08 99/03/08

عضو اصلی ، مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره 

رضا باقری عضو اصلی 97/03/08 99/03/08
رسول داودی نژاد عضو اصلی 97/03/08 99/03/08
کسری کیهاشی عضو اصلی  97/03/08 99/03/08
نوروز کلبادی نژاد عضو علی البدل 97/03/08 99/03/08
محمدحسن یحیی نژاد عضو علی البدل 97/03/08 99/03/08

 

 

 

 

تصاویر منتخب