صفحه اصلی > خبرها > آرشیو اخبار شرکت های گاز استانی  


  چاپ        ارسال به دوست

آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه125670

آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه125670

* آگهی مناقصه عمومی *

مناقصه(یک مرحله ای ) به شماره 2098091578000127

شماره مناقصه: 125670

شرکت گاز استان مازندران در نظردارد مناقصه ذیل را بین پیمانکاران واجد شرایط  را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR به شماره مناقصهانجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبل ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

شرح مختصر کار :

1-    موضوع :خدمات امداد و تعمیرات و وصول مطالبات مرکز استان (منطقه یک ، دو ، میاندرود ، شهرها و روستاهای تابعه)

2-   محل اجرای پروژه : در محدوده گاز استان مازندران

3-  محل تامین اعتبار : منابع جاری

4-  مبلغ برآورد : 90.753.642.410 (نود میلیارد و هفتصد و پنجاه و سه میلیون و ششصد و چهل و دو هزار و چهارصد و ده ) ریال

5-  میزان تضمین فرایند ارجاع کار: 3.783.073.000 (سه میلیارد و هفتصد و هشتاد و سه میلیون و هفتاد و سه هزار) ریال

6-  تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت 10 صبح  روز دوشنبه  14/11/98 می باشد .

7-  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 16 روز چهارشنبه تاریخ 16/11/98

8- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 16 روز شنبه تاریخ 26/11/98  ( ضمنا"اصل ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کاردر این مهلت ثبت اتوماسیون اداری و تحویل دبیر خانه رمز محرمانه حراست گردد )

9-    زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 روز یکشنبه تاریخ 27/11/98

مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است .

11-           شرایط متقاضی : داشتن مجوز متناسب از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رتبه و ظرفیت آزاد مجاز

-        داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرایند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

-        داشتن کداقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی

-        ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir  

-    ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 29/12/97 برای پیشنهادهای بالای  10برابر نصاب معاملات متوسط باشد الزامی است. با رعایت ماده 4 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی.

-        « حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه  سه مناقصه گرمی باشد » .

 

-        قیمتها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.(در صورتیکه کالا مشابه تولید داخل دارد)

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 11 » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت  در یافت اسناد به سایت اعلام شده مراجعه  نمایند .

-    شرکت کنندگان در مناقصه، میبایست شماره ثابت و شماره فکس دفتر خود را در سامانه ستاد ارائه نمایند در غیر اینصورت مسئولیت عدم اطلاع رسانی در مواقع ضروری به عهده آن شرکت می باشد و حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.

-         به پیشنهادات شرکت های دارای هیات مدیره مشترک موثر در انجام مناقصه تر تیب اثر داده  نخواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس
http : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه

مرکز تماس : 41934-021  و   57895000 -021

دفتر ثبت نام : 88969737 و 95193768


١٢:٣١ - 1398/11/08    /    شماره : ٨٢٦١    /    تعداد نمایش : ٢٣٠خروج
تصاویر منتخب