صفحه اصلی > خبرها > آرشیو اخبار شرکت های گاز استانی  


  چاپ        ارسال به دوست

آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه63301

آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه63301

* آگهی مناقصه عمومی *

شماره مناقصه: 63301

              شرکت گاز استان مازندران در نظردارد مناقصات جدول ذیل را بین پیمانکاران واجد شرایط با مشخصات و شرایط ذکر شده به روش مناقصه عمومی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبل ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

شرح مختصر کار :

ردیف

موضوع مناقصه

شماره در سامانه

مبلغ تضمین

مبلغ برآورد

1

ساخت و نصب 600 انشعاب پراکنده و ممرکز قائمشهر با الویت سوادکوه بخش ولوپی و روستاهای لرزنه ، اسپرز و ... به روش pc(تجدید مناقصه)

2099091578000117

356.803.000

7.136.045.863

2

مجموعه فعالیتهای نگهداری و تعمیرات و تاسیسات اداره گاز شهرستان بابل

2099091578000118

2.029.100.000

40.581.849.022

3

پیمان تجمیعی بخش تعمیرات و تاسیسات  و خدمات اداره امداد و مشترکین و غیره گاز شهرستان محمودآباد

2099091578000119

4.539.300.000

91.964.950.219

4

ساخت ونصب 300 علمک پراکنده و 2000 متر شبکه حفره خالی در سطح شهرستان رامسر بروش pc

2099091578000120

401.330.000

8.026.595.029

 

1-    محل اجرای پروژه : در محدوده گاز استان مازندران

2-   محل تامین اعتبار :منابع داخلی/منابع جاری

3- نوع تضمین فرایند ارجاع کار: تضمین معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 هـ   مورخ 22/9/1394 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری

4-  تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت 10 صبح روز دوشنبه  14/7/99    می باشد .

5-  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:30 روز چهارشنبه تاریخ  16/7/99

6-   مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:30 روز شنبه تاریخ 27/7/99  ( ضمنا"اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کاردر این مهلت ثبت اتوماسیون اداری و تحویل دبیر خانه رمز محرمانه حراست گردد )

7-  زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 روز  سه شنبه تاریخ 29/7/99

8-  مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است .

9-شرایط متقاضی :

-      داشتن گواهی صلاحیت  از اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی برای ردیف 3و گواهی صلاحیت از سازمان بر نامه و بودجه در رشته تاسیسات و تجهیزات  و یا نفت برای ردیفهای 1و2و4 با ظرفیت آزادو مجاز

-        داشتن توانایی ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

-        داشتن کد اقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی

-        ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir  

-    ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 29/12/97 برای پیشنهادهای بالای  10برابر نصاب معاملات متوسط باشد الزامی است. با رعایت ماده 4 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی.

-    « حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه ها برای ردیف یک به هر تعداد مناقصه گر و دیگر مناقصات سه مناقصه گر  می باشد » (ملاک تعیین تعداد مناقصه گر، بعد از تایید صحیح بودن محتویات پاکت الف می باشد).

-        قیمتها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.(در صورتیکه کالا مشابه تولید داخل دارد)

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 9» فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت  در یافت اسناد به سایت اعلام شده مراجعه  نمایند .

-    شرکت کنندگان در مناقصه، میبایست شماره ثابت و شماره فکس دفتر خود را در سامانه ستاد ارائه نمایند در غیر اینصورت مسئولیت عدم اطلاع رسانی در مواقع ضروری به عهده آن شرکت می باشد و حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.

-         به پیشنهادات شرکت های دارای هیات مدیره مشترک موثر در انجام مناقصه تر تیب اثر داده  نخواهد شد.

-    جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس
http : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

-        اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه

-        مرکز تماس : 41934-021  و   57895000 -021

-        دفتر ثبت نام : 88969737 و 95193768 


١٢:٤٥ - 1399/07/13    /    شماره : ١٢٧٢١    /    تعداد نمایش : ١٣١خروج
تصاویر منتخب