صفحه اصلی > خبرها 


  چاپ        ارسال به دوست

آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه 71711

آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه 71711

     آگهی مناقصه عمومی 

 مناقصه(یک مرحله ای )

شماره مناقصه 71711

شرکت گاز استان مازندران در نظردارد مناقصه ذیل را بین پیمانکاران واجد شرایط  را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR به شماره مناقصهانجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبل ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

شرح مختصر کار :

1-   موضوع : نگهداری و تعمیرا ت وخدمات  امداد شهری و روستایی ، مشترکین  ، قرائت کنتور ، حمل و نقل و ... شهرستان بابل و شهرها و روستاهای حومه(شماره فراخوان سامانه ستاد: 2098091578000004)

2-   محل اجرای پروژه : در محدوده گاز استان مازندران

3-  محل تامین اعتبار : منابع داخلی/ منابع جاری

4-  مبلغ برآورد : 123.486.098.336 (یکصد و بیست و سه میلیارد و چهارصد و هشتاد و شش میلیون و نود و هشت هزار و سیصد و سی و شش ) ریال

5-  میزان تضمین فرایند ارجاع کار: 4.437.722.000 (چهار میلیارد و چهارصد و سی و هفت میلیون و هفتصد و بیست و دو هزار ) ریال

6-  تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : روز دوشنبه  8/7/98 می باشد .

7-  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 16 روز چهارشنبه تاریخ 10/7/98

8-  مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 16 روز شنبه تاریخ 20/7/98

9-    زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 14 روز سه شنبه تاریخ 23/7/98

10-مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است .

11-       شرایط متقاضی : داشتن مجوز متناسب از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رتبه و ظرفیت آزاد مجاز

-        داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرایند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

-        داشتن کداقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی

-        ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir  

-        ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 29/12/96 برای پیشنهادهای بالای 10 برابر نصاب معاملات متوسط الزامی است .

-        قیمتها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.(در صورتیکه کالا مشابه تولید داخل دارد)

-        « حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه سه مناقصه گر می باشد » .

 

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 11 » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس مازندران ، ساری ، بلوار طالقانی شرکت گازاستان مازندران امور پیمانها مراجعه نمایند .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس
http : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه

مرکز تماس : 41934-021

 

دفتر ثبت نام : 88969737 و 95193768

 


١٢:٠٤ - 1398/07/07    /    شماره : ٦٠٢٨    /    تعداد نمایش : ١٠٨٢خروج
تصاویر منتخب