صفحه اصلی > خبرها 


  چاپ        ارسال به دوست

مناقصه(یک مرحله ای ) شماره آگهی 102400

مناقصه(یک مرحله ای ) شماره آگهی 102400

* آگهی مناقصه عمومی *

                      مناقصه(یک مرحله ای )

شماره آگهی 102400

شرکت گاز استان مازندران در نظردارد مناقصات جدول ذیل را بین پیمانکاران واجد شرایط با مشخصات و شرایط ذکر شده به روش مناقصه عمومی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبل ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

شرح مختصر کار :

ردیف

موضوع مناقصه

شماره در سامانه

مبلغ تضمین

مبلغ برآورد

1

انجام مجموعه فعالیتهای نگهداری و تعمیرات تاسیسات گاز رسانی اداره گاز شهرستان نور شامل شهر و روستاهای تابعه به روش PC

2099091578000203

1.143.413.000

22.868.248.307

2

انجام مجموعه فعالیتهای نگهداری و تعمیرات تاسیسات گاز رسانی شامل شهر و روستاهای تابعه آمل به روش PC

2099091578000204

1.596.222.000

31.924.422.342

3

احداث ایستگاه TBS شهر گزنگ (تجدید مناقصه)

2099091578000217

244.852.000

4.897.032.636

4

ساخت و نصب 500 عدد انشعاب پراکنده و 4000 متر شبکه حفره خالی در سطح شهرستان نکا و روستاهای هزار جریب به روش PC

2099091578000219

793.018.000

15.860.356.077

5

ساخت و نصب 500 انشعاب متمرکز در سطح ناحیه نوشهر و چالوس با اولویت روستاهای نیرس و بسطام به روش PC(تجدید مناقصه)

2099091578000220

283.507.000

5.670.130.847

 

1-     محل تامین اعتبار : سایر منابع/ منابع داخلی

2-   نوع تضمین فرایند ارجاع کار : تضمین معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 هـ   مورخ 22/9/1394 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری

3-    محل اجرای پروژه : در محدوده گاز استان مازندران

4-    تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت 10 صبح روز دوشنبه 22/10/99    می باشد .

5-    مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:30 روز چهارشنبه تاریخ 24/10/99

6-  مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:30 روز شنبه تاریخ 4/11/99 ( ضمنا"اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کاردر این مهلت ثبت اتوماسیون اداری و تحویل دبیر خانه رمز محرمانه حراست گردد )

7-    زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 روز یکشنبه تاریخ  5/11/99

8- مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است .

9-شرایط متقاضی :

-      داشتن گواهی صلاحیت  از سازمان برنامه و بودجه در رشته ابنیه برای ردیف 3 و  داشتن گواهی صلاحیت از سازمان بر نامه و بودجه در رشته تاسیسات و تجهیزات و یا نفت و گاز برای ردیف 1و2و4و5  با ظرفیت آزاد و مجاز

-        داشتن توانایی ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

-        داشتن کد اقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی

-        ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir  

-    ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 29/12/98 برای پیشنهادهای بالای  10برابر نصاب معاملات متوسط باشد الزامی است. با رعایت ماده 4 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی.

-    « حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه ها برای ردیفهای 3 و 5 به هر تعداد و ردیفهای 1و2و4 سه مناقصه گرمی باشد » (ملاک تعیین تعداد مناقصه گر، بعد از تایید صحیح بودن محتویات پاکت الف می باشد).

-        قیمتها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.(در صورتیکه کالا مشابه تولید داخل دارد)

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 9» فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت  در یافت اسناد به سایت اعلام شده مراجعه  نمایند .

-    شرکت کنندگان در مناقصه، میبایست شماره ثابت و شماره فکس دفتر خود را در سامانه ستاد ارائه نمایند در غیر اینصورت مسئولیت عدم اطلاع رسانی در مواقع ضروری به عهده آن شرکت می باشد و حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.

-         به پیشنهادات شرکت های دارای هیات مدیره مشترک موثر در انجام مناقصه تر تیب اثر داده  نخواهد شد.

-    جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس
http : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

-        اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه

-        مرکز تماس : 41934-021  و   57895000 -021

-        دفتر ثبت نام : 88969737 و 95193768

 

 

 


١٢:٤٦ - 1399/10/23    /    شماره : ١٥٠٩٢    /    تعداد نمایش : ١٩خروج
تصاویر منتخب