صفحه اصلی > خبرها 


  چاپ        ارسال به دوست

مناقصه(یک مرحله ای ) شماره مناقصه 97460

مناقصه(یک مرحله ای ) شماره مناقصه 97460

* آگهی تجدید مناقصه عمومی *

  مناقصه(یک مرحله ای )

شماره مناقصه 97460

شرکت گاز استان مازندران در نظردارد مناقصات جدول ذیل را بین پیمانکاران واجد شرایط با مشخصات و شرایط ذکر شده به روش مناقصه عمومی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبل ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

شرح مختصر کار :

ردیف

موضوع مناقصه

شماره در سامانه

مبلغ تضمین

مبلغ برآورد

1

ساخت و نصب 300 انشعاب پراکنده و 3000 متر شبکه حفره خالی ناحیه قائمشهر با الویت سوادکوه و سوادکوه شمالی (شامل شهرهای شیرگاه ، زیراّب ، پل سفید ، آلاشت و روستاهای تابعه آن ) به روش PC  (تجدید مناقصه)

2099091578000207

531.243.000

10.624.851.168

2

تثبیت زمین لغزش منطقه استل کنار جاده جواهر ده رامسر (تجدید مناقصه)

2099091578000208

238.580.000

4.771.595.470

3

احداث ایستگاه TBS روستای آکرد هزارجریب (ساختمانی و برقی) تجدید مناقصه

2099091578000209

265.919.000

5.318.366.952

4

احداث ایستگاه TBS روستای لیمونده هزارجریب (ساختمانی برقی) تجدید مناقصه

2099091578000210

196.095.000

3.921.889.590

 

1-     محل تامین اعتبار :سایر منابع/ منابع داخلی

2-   نوع تضمین فرایند ارجاع کار : تضمین معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 هـ   مورخ 22/9/1394 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری

3-    محل اجرای پروژه : در محدوده گاز استان مازندران

4-    تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت 10 صبح روز دوشنبه 8/10/99    می باشد .

5-    مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:30 روز چهارشنبه تاریخ 10/10/99

6-  مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:30 روز شنبه تاریخ 20/10/99  ( ضمنا"اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کاردر این مهلت ثبت اتوماسیون اداری و تحویل دبیر خانه رمز محرمانه حراست گردد )

7-    زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 روز سه شنبه تاریخ23/10/99

8- مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است .

9-شرایط متقاضی :

-      داشتن گواهی صلاحیت  از سازمان برنامه و بودجه در رشته تاسیسات و تجهیزات و یا نفت و گاز برای ردیف 1 و  رشته ابنیه برای ردیفهای 2 و3و4با ظرفیت آزاد و مجاز

-        داشتن توانایی ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

-        داشتن کد اقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی

-        ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir  

-    ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 29/12/98 برای پیشنهادهای بالای  10برابر نصاب معاملات متوسط باشد الزامی است. با رعایت ماده 4 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی.

-    « حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه ها به هر تعدادمناقصه گر  می باشد » (ملاک تعیین تعداد مناقصه گر، بعد از تایید صحیح بودن محتویات پاکت الف می باشد).

-        قیمتها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.(در صورتیکه کالا مشابه تولید داخل دارد)

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 9» فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت  در یافت اسناد به سایت اعلام شده مراجعه  نمایند .

-    شرکت کنندگان در مناقصه، میبایست شماره ثابت و شماره فکس دفتر خود را در سامانه ستاد ارائه نمایند در غیر اینصورت مسئولیت عدم اطلاع رسانی در مواقع ضروری به عهده آن شرکت می باشد و حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.

-         به پیشنهادات شرکت های دارای هیات مدیره مشترک موثر در انجام مناقصه تر تیب اثر داده  نخواهد شد.

-    جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس
http : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

-        اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه

-        مرکز تماس : 41934-021  و   57895000 -021

-        دفتر ثبت نام : 88969737 و 95193768

 

 

 

 


١٢:٣٩ - 1399/10/23    /    شماره : ١٥٠٨٨    /    تعداد نمایش : ١٥خروج
تصاویر منتخب