شرح وظایف :

  • بررسی و برنامه ریزی در جهت نیاز سنجی و تأمین منابع انسانی شرکت از طرق جذب ، کاریابی و جابجائی .

  • بررسی ، نظارت و تأیید ترفیعات و انتصابات در سطح شرکت باتوجه به ساختار و سازمان مصوب.

  • اهتمام در افزایش سطح کارائی و بهره وری نیروی انسانی.

  •  بررسی و حذف عوامل بازدارنده فعالیتهای مؤثر و ایجاد محیط مناسب در راستای فعالیت کارکنان به لحاظ شرایط کاری و انسانی با استفاده از شیوه های نوین مدیریت منابع انسانی.

تصاویر منتخب