شرح وظایف :

  • برنامه ریزی در راستای بررسی و مطالعه مشکلات و شکایات کارکنان شرکت درخصوص شرایط ومحیط کار، روابط انسانی ونارضایتی های شغلی.
  • بررسی و تحقیق در خصوص علت اخراج و استعفای کارکنان و در صورت لزوم ارائه طریق جهت اعاده بکارآنها.
  •  برررسی وضعیت جسمی و روحی کارکنان و مطابقت آن با شرایط شغل آنها.
  • آگاهی از وضعیت ومشکلات مالی ، خانوادگی و اجتماعی کارکنان واهتمام در ارائه طریق درجهت رفع مسایل مذکوربا استفاده ازراهکارهای قانونی ومنطبق با ضوابط و مقررات.

تصاویر منتخب