شرح وظایف  :

  • حفاظت فیزیکی : حفاظت و حراست از تأسیسات و اماکن و اموال شرکت گاز استان مازندارن با استفاده ازنیروی انسانی و  تکنولوژی نوین.
  • حفاظت پرسنلی : حفظ و صیانت از منابع انسانی شرکت گاز استان مازندران.
  • حفاظت اسناد : حفاظت از اسناد و مدارک  اطلاعات عادی و طبقه بندی شرکت گاز استان مازندران.
  • بررسی گزارشات دریافتی از مردم بابت نارضایتی از عملکرد شرکت / سوء رفتار کارکنان گاز استان و رسیدگی به آن با هماهنگی مراجع نظارتی وکنترلی در راستای سلامت اداری سازمان.

تصاویر منتخب