صفحه اصلی > معرفی شرکت > مدیریت ها و نواحی ستادی > امور پیمان ها و قراردادها 

شرح وظایف:

  • تنظیم پیمان : کنترل پکیج های ارسالی از طرف واحدهای متقاضی ، تنظیم اسناد مناقصه و توزیع بین پمانکاران واجد شرایط ، دریافت اسناد تکمیل شده از طرف مناقصه گران و مشخص نمودن برنده مناقصه ، عقد قرارداد بین پیمانکار و کارفرما و مراحل مربوط به تسویه حساب پیمانکاران. 
  • برآورد : برآورد پروژه های ارسالی از سوی واحدهای متقاضی بر مبنای فهرست بهای منتشره از سوی وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه و برآورد اضافه کاری ها ، کسر کاری ها ، تعدیل ها و تعلیق های پروژه ها.

تصاویر منتخب