شرح وظایف :

  • طرح و پیگیری دعاوی له یا علیه شرکت
  • تحصیل اراضی مسیر و ایستگاههای مورد نیاز شرکت
  • ارائه خدمات مشاوره به مدیران ، روسا و کارکنان

تصاویر منتخب