شرح وظایف :

  • پیش بینی درآمد وهزینه ومشارکت در تدوین برنامه سرمایه ای وپیش بینی منابع ومصارف سرمایه آی
  • نظارت بر پرداخت هزینه ها(اعم از جاری وسرمایه ای ) و وصول منابع و درآمدها با رعایت قانون بودجه وضوابط اجرایی بودجه
  • تامین منابع مالی مورد نیاز برای پرداختهای هزینه ای ، تعهدات سرمایه ای وبازپرداخت دیون
  • مشارکت در فرآیند برگزاری مناقصات ومزایدات با رعایت قانون
  • نظارت بر امور مالی ومحاسباتی ونگهداری وتنظیم حسابها برطبق قانون وضوابط ومقررات مربوط وصحت وسلامت آنها
  • نظارت بر حفظ اسناد ودفاتر مالی
  • نگهداری وتحویل وتحول وجوه سپرده ها واوراق بهادار
  • نگهداری حساب اموال ونظارت بر اموال مذکور
  • تهیه گزارشات دوره ای عملکرد جاری وسرمایه ای وعملکرد تبصره های قانون بودجه
  • تهیه گزارشات سالانه سودوزیان ، ترازنامه  وجریان وجوه نقد بهمراه یادداشتهای توضیحی

تصاویر منتخب