شرح وظایف :

 

  • تعیین اهداف ، برنامه ریزی ونظارت بر کلیه فعالیتهای مرتبط با ارائه خدمات مسافرت وتاکسیرانی ، خدمات رفاهی ، خدمات دفتری و ساختمانهای اداری ، فعالیتهای ورزشی ، خدمات رستورانها ومهمانسراها.
  • تعمیرات عمومی ساختمانها، مستغلات وتاسیسات مربوطه .
  • نظارت عالیه برخدمات ارائه شده بخش خصوصی و پیمانکاران و بررسی تائید صورت وضعیت های آنها

تصاویر منتخب