موفقيت هاي شرکت
موفقیت های شرکت 

انتخاب به عنوان دستگاه برتر استانی ، چندین سال پیاپی در جشنواره شهید رجایی

2- استقرار و استمرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 از سال 1382

3- استقرار و استمرار سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 از سال 1382

4- استقرار و استمرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی  OHSAS 18001از سال 1382

5- استقرار سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان ISO 10002 از سال 1387

6- استقرار سیستم مدیریت آموزش ISO 10015 از سال 1387

7- کسب مقام اول ستاد اقامه نماز در بین ادارات کل استان مازندران

8- کسب مقام اول ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در بین ادارات کل استان مازندران

9- کسب مقام برگزیده در جشنواره دستاوردهای سی ساله نظام (سیمرغ) سال 1387

10- کسب رتبه برگزیده در مسابقه ارزیابی عملکرد شرکت های گازرســــانی مطابق چک لیست 74 بندی سال 1384

11- کسب گواهی تعهد به تعالی جایزه ملی بهره وری وتعالی سازمانی در سال88 ، تقدیرنامه دو ستاره در سال 89 ، تقدیرنامه سه ستاره در سال 91 و تقدیرنامه چهار ستاره در سال 92

12- کسب احراز « رتبه شایسته تقدیر رشته پژوهش و افکارسنجی » در دومین جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت نفت در سال 1390

13- رتبه برتر پایگاه مقاومت بسیج گاز مازندران در سطح وزارت نفت در سال91

14- کسب گواهی نامه سطح دو اهتمام به تعالی سیستم پیشنهادها در سال91

15- کسب گواهی نامه همگام با مدیریت سلامت اداری در سال 91

16- کسب گواهی نامه سطح 3 پیشرو در مدیریت سلامت اداری در سال 93

17- کسب تقدیرنامه از وزیرنفت در جهت مدیریت بحران برف سال 92

18- کسب عنوان مدیر ارزش آفرین در دومین همایش سلحشوران حماسه اقتصادی دفاع مقدس سال 93


1391/10/9 شنبه
..