اعضاي شورا
اعضای نظام مشارکت گاز مازندران 

 

   

غلامرضا خانپور( دبیر شورا )

   

 

ghasemmayeli

قاسم مایلی رستمی 

 

 

جعفر احمدپور 

 

 عارف رجبی

 

قاسم بابایی سعید جمال لیوانی

 

 

 

 

 hamedmohammadi

حامد محمدی

 

 
mahmoodtaslimian

محمود تسلیمیان

 

         

 


1390/7/26 سه‌شنبه
..