تامین خودروهای استیجاری  

* آگهی مناقصه عمومی 
مناقصه(یک مرحله ای )67532

شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد تامین خودروهای استیجاری ساختمان مرکزی و ادارات نواحی و دفاتر نظارت سطح استان  را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .

1-    شرح مختصر کار: تامین خودروهای استیجاری ساختمان مرکزی و ادارات نواحی و دفاتر نظارت سطح استان 

2-   مدت اجرای پروژه  : 365 روز

3-  محل اجرای پروژه : در محدوده گاز استان مازندران

4-  محل تامین اعتبار : منابع داخلی /سایر منابع

5-  مبلغ برآورد: 95.263.064.112    ( نود و پنج میلیارد و دویست و شصت و سه میلیون و   شصت و چهار هزار و یکصد و دوازده )ریال

6- میزان تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار: 3.225.270.000   ( سه میلیارد و دویست و بیست و پنج میلیون و دویست و هفتاد هزار) ریال

7- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 هـ   مورخ 1394/9/22 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قید گردیده واریز گردد .

8- زمان توزیع اسناد : از دوشنبه  96/7/3  الی پایان وقت اداری (ساعت 15) روز چهارشنبه 96/7/5 ( با دردست داشتن فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال به حساب شماره 2174635008003 بانک ملی بلوار طالقانی )

9-   زمان اعاده پیشنهاد : تا پایان وقت اداری (ساعت 16 ) شنبه  96/7/15

10-زمان گشایش پیشنهادات : یکشنبه 96/7/16 ساعت 14

11-  مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است .

 

12- شرایط متقاضی :

-      داشتن شخصیت حقوقی و دارای مجوزانجام کار از وزارت کارواموراجتماعی در رشته حمل ونقل یا شرکتهای دارای پروانه کسب و مجوز از اتحادیه مر بو طه

-        داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرایند ارجاع کار  و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

-        داشتن کداقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی

-        ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir  

-    ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 94/12/29 برای قراردادهایی که مبلغ آن مازاد بر 10 برابر نصاب معاملات متوسط باشد الزامی است

-        « حد نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه سه مناقصه گر می باشد » .

 

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 12 » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس مازندران ، ساری ، بلوار طالقانی شرکت گازاستان مازندران امور پیمانها مراجعه نمایند .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس
http : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

 
1396/6/29 چهارشنبه
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 

مناقصات و مزايده ها