مزایده فروش نوار پرایمر و....  
               

شرکت گاز استان مازندران

                                                                آگهی مزایده عمومی 52164                                                               
           

مزایده گزار : شرکت گاز استان مازندران              نشانی: ساری بلوار طالقانی ساختمان مرکزی شماره 2 امور تدارکات و عملیات کالا

خلاصه موضوع مزایده :  نوار ، پرایمر و فیلم و ....                                                      مزایده شماره:

شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد تعدادی از لوازم الکتریکی را از طریق مزایده عمومی به پیشنهاد دهندگان واجد شرایط به فروش برساند.

ردیف

موضوع مزایده ها

مبلغ برآورد بریال

مبلغ تضمین شرکت در مزایده 

1

نوار ، پرایمر و فیلم و ....      

1.509.141.000

75.457.050

موضوع مزایده: فروش نوار ، پرایمر و فیلم و ...  

نماینده دستگاه مزایده گزار: امور تدارکات و عملیات کالا

تضامین:

1-مبلغ تضمین شرکت در مزایده : 5 درصد کل مبلغ برآورد  بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا رسید واریز وجه نقد به شماره حساب 2174635014005 نزد بانک ملی بنام شرکت مزایده گزار.

شرایط و مدارک لازم جهت شرکت در مزایده:

دارا بودن کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی و کد ملی برای اشخاص حقیقی

ارائه کپی کارت ملی یا  شناسنامه یا گواهی کسب

محل تحویل اسناد:

از افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید حداکثر پس از انتشار آخرین آگهی ضمن دریافت و تکمیل فرم، آمادگی خود را اعلام  و مدارک فوق الذکر را کتباً و بصورت حضوری ارائه نمایند. بدیهی است پس از بررسی و تأیید مدارک دریافتی، نسبت به توزیع اسناد مزایده توسط امور تدارکات و عملیات کالا شرکت گاز استان مازندران اقدام خواهد شد. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 01133204091 و 01133492356تماس حاصل نمایند.

تاریخ انتشار آگهی

96/05/23

آخرین مهلت  اعلام آمادگی

96/06/01

آخرین مهلت  دریافت اسناد

96/06/08

تاریخ بازدید از اجناس / ساعت بازدید

96/06/11 و 12/06/12  -   10 الی 12 صبح

مهلت عودت اسناد

96/06/22

تاریخ بازگشایی پاکات

96/06/26

هزینه دریافت اسناد

مبلغ 000/100 ریال به شماره سیبای 02174635008003 نزد بانک ملی به نام شرکت گاز استان مازندران

توضیحات مهم:  جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس WWW.NIGC-MAZANDARAN.IR    و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس http://iets.mporg.ir  مراجعه فرمایید .

1-حد نصاب تعداد مزایده گران در این مرحله از مزایده حداقل به تعداد سه مزایده گر میباشد.

2-مدارک و اسناد به واجدین شرایط تحویل می گردد0

ضمناً کلیه عوار

 
1396/5/23 دوشنبه
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 

مناقصات و مزايده ها