تامین نیروی انسانی حفاظت و نگهبان تاسیسات  

* آگهی مناقصه عمومی *

مناقصه(یک مرحله ای )45644

شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد تامین نیروهای حفاظت . نگهبان تاسیسات و اماکن شرکت گاز مازندرانرا بین پیمانکاران واجد شرایط  را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید .

1- شرح مختصر کار : تامین نیروهای حفاظت . نگهبان تاسیسات و اماکن شرکت گاز مازندران

2-   مدت اجرای پروژه  :   365 روز

3-   محل اجرای پروژه : در محدوده گاز استان مازندران

4-   محل تامین اعتبار : منابع جاری

5- مبلغ برآورد :  66.572.578.191   (شصت و شش میلیارد و پانصد و هفتاد و دو  میلیون و پانصد و هفتاد و هشت هزار و صد و نود و یک ) ریال

6- میزان تضمین شرکت درفرایندارجاع کار :   2.651.460.000 (   دو میلیارد و ششصد و پنجاه و یک میلیون و چهارصد و شصت هزار)ریال

7- نوع تضمین شرکت درفرایندارجاع کار : ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 50659/ت 123402 هـ   مورخ 1394/9/22 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قید گردیده واریز گردد .

8- زمان توزیع اسناد : از یکشنبه 96/5/8 الی پایان وقت اداری (ساعت 16) روز سه شنبه 96/5/10 ( با دردست داشتن فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال به حساب شماره 2174635008003 بانک ملی بلوار طالقانی )

9-   زمان اعاده پیشنهاد : تا پایان وقت اداری (ساعت16) شنبه 96/5/21

10-                       زمان گشایش پیشنهادات : یکشنبه 96/5/22 ساعت 14

11-        مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است .

- شرایط متقاضی :

-       داشتن مجوز متناسب و مرتبط و رتبه تایید شده از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

-       تایید صلاحیت از سازمان حراست وزارت نفت

-       شرکت متقاضی نمی تواند همزمان پیمان غیرحفاظتی در شرکت گاز مازندران داشته باشد

-       داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت درفرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

-       داشتن کداقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی

-       ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir  

-       ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 94/12/29 برای قراردادهایی که مبلغ آن مازاد بر 10 برابر نصاب معاملات متوسط باشد الزامی است .

-       « حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه 3 مناقصه گر می باشد » .

 

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 12 » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس مازندران ، ساری ، بلوار طالقانی شرکت گازاستان مازندران امور پیمانها مراجعه نمایند .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس
http : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

 
1396/5/14 شنبه
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 

مناقصات و مزايده ها