مزایده فروش اتصالات فولادی در سایزهای مختلف  

شرکت گاز استان مازندران

                                                                                                                                      آگهی  تجدید مزایده عمومی  116592

مزایده گزار : شرکت گاز استان مازندران              نشانی: ساری بلوار طالقانی ساختمان مرکزی شماره 2 امور تدارکات و عملیات کالا

خلاصه موضوع  تجدیدمزایده : مزایده فروش اتصالات فولادی در سایزهای مختلف                             مزایده شماره:

شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد فروش اتصالات فولادی در سایزهای مختلف را از طریق مزایده عمومی به پیشنهاد دهندگان واجد شرایط به فروش برساند.

 

موضوع تجدید مزایده: تجدید مزایده فروش اتصالات فولادی در سایزهای مختلف

نماینده دستگاه مزایده گزار: امور تدارکات کالا و عملیات کالا

تضامین:                                                    

1-مبلغ تضمین شرکت در  تجدید مزایده : 5 درصد کل مبلغ برآورد( به مبلغ  162,706,60ریال) بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا رسید واریز وجه نقد به شماره حساب 2174635014005 نزد بانک ملی بنام شرکت مزایده گزار (مبلغ برآورد تقریبی  : 230,123,214,1 ریال)

شرایط و مدارک لازم جهت شرکت در مزایده:

اشخاص حقوقی :مدارک ثبتی شرکت حاوی تصاویر مصدق (کدپستی، شناسنامه ملی ، کد اقتصادی ، تکمیل تعهدنامه رعایت مبارزه باپولشویی ، اساسنامه، آگهی آخرین تغییرات اساسنامه شرکت،آگهی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی، صورتجلسه مجمع عمومی ،  کارت ملی صاحبان امضاء، مشخصات اعضاء هیات مدیره و سهم داران بالای 10%، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان(درصورت نیاز ارائه صورتهای مالی و حسابرسی شده )

اشخاص حقیقی: کد ملی وآدرس ( ارائه کپی کارت ملی یا شناسنامه ، کدپستی )ارائه  گواهی صحت امضاازدفتر خانه اسنادرسمی

محل تحویل اسناد:

از افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید حداکثر تا  96/ 11 /01  پس از انتشار آخرین آگهی ،اعلام آمادگی خود و مدارک فوق الذکر را کتباً در اتوماسیون اداری این شرکت ثبت وارائه نمایند. بدیهی است پس از بررسی و تأیید مدارک دریافتی، اسناد مزایده فقط به اشخاصی که در مدت مقرر اعلام امادگی نموده اند داده می شود.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن90- 01133204081  داخلی  2353 امورتدارکات وعملیات کالا تماس حاصل نمایند

 

تاریخ انتشار آگهی

96/10/25

آخرین مهلت  اعلام آمادگی

96/11/01-   (به عبارتی بایستی آمادگی خود را کتبا اعلام و نسبت به ثبت در اتوماسیون اداری اقدام نماید.)

آخرین مهلت  دریافت اسناد

96/11/02 الی 96/11/04     ساعت 10 الی 12  بازدید ازانبار

 تاریخ بازدیدازاقلام

96/11/03  الی 96/11/04     ( ضمن واریز وجه مربوط به خرید اسناد مزایده به حسارب جاری شرکت گاز در تاریخ مقرر اعلامی )   

مهلت عودت اسناد

96/11/14

تاریخ بازگشایی پاکات

96/11/15

هزینه دریافت اسناد

مبلغ 000/100 ریال به شماره سیبای 2174635008003 نزد بانک ملی به نام شرکت گاز استان مازندران

توضیحات مهم:  جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس WWW.NIGC-MAZANDARAN.IR  و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس http://iets.mporg.ir  مراجع

1- تعداد مزایده گران درتجدیدمزایده دراین  مرحله از مزایده به هر تعداد مزایده گر می باشد.

ضمناً کلیه عوارض و 2- ضمنآ کلیه کسورات قانونی، مالیات برارزش افزوده ، عوارض ،مفاصاحساب تامین اجتماعی، هزینه بارگیری و غیره

                                     بر عهده برنده مزایده می باشد.

 

 
1396/11/15 يكشنبه
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 

مناقصات و مزايده ها