تحصیل اراضی روستای سرکام  

آگهی و اعلان طرح تحصیل و تملک

شماره : 36263

با استفاده از اختیارات حاصله از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی  مصوبه 17/11/58 شرکت گاز مازندران بنا به ضرورت ، فوریت و اهمیت ، احداث ایستگاه TBS روستای سرکام  را در دست  اجراء و اقدام دارد . بدین طریق و در دو نوبت به اطلاع مالکین و صاحبان حقوقی ایستگاه مذکور موضوع نقشه شماره A/2100(پیوست) می رساند؛حداکثر ظرف مهلت 15 روز از تاریخ انتشار دومین نوبت آگهی برای تعیین وضعیت واگذاری و نیز انتخاب و معرفی کارشناسان رسمی دادگستری( منتخب طرفین) به شرکت گاز و به نشانی : ساری – بلوار طالقانی، بالاتر از خیابان شهابی – اداره حقوقی ، واحد تحصیل اراضی مراجعه نمایند.

بدیهی است در صورت عدم مراجعه و یا امتناع از حضور نزد مجری طرح عمومی، مطابق قانون و مقررات اقدام خواهد شد.

ضمنا نوبت دوم آگهی 15 روز پس از انتشار نوبت اول میباشد.

                                                                   

 
1396/4/25 يكشنبه
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 

مناقصات و مزايده ها