انجام مجموعه فعالیت های تعمیرات ساری - بهشهر -ذ  

آگهی مناقصه عمومی 34332

                            شرکت گاز استان مازندران در نظردارد مناقصات جدول ذیل را بین پیمانکاران واجد شرایط  را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید .

1-  شرح مختصر کار :

ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ تضمین

مبلغ برآورد

1

انجام مجموعه فعالیتهای تعمیرات کلیه تاسییسات گازرسانی و ساخت و نصب و جابجایی انشعاب در سطح شهرستان ساری منطقه 1  (تجدید شد )

609.200.000

12.183.490.045

2

انجام مجموعه فعالیتهای تعمیرات کلیه تاسیسات گازرسانی و ساخت و نصب و جابجایی انشعاب در سطح شهرستان بهشهر(تجدید شد )

317.280.000

6.345.522.184

3

تهیه مصالح ، حمل و اجرای اطاقک ، محوطه سازی ، حصارکشی ، مانیتورینگ ، تاسیسات برقی و مکانیکی  CGS لنگر

361.860.000

7.237.078.953

 

2-  محل اجرای پروژه : در محدوده گاز استان مازندران

3-  محل تامین اعتبار : منابع داخلی / سایر منابع

4-  نوع تضمین فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 هـ   مورخ 22/9/1394 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قید گردیده واریز گردد .

5- زمان توزیع اسناد : از دوشنبه 19/4/96 الی پایان وقت اداری (ساعت 15) روز چهارشنبه 21/4/96 ( با دردست داشتن فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال به حساب شماره 2174635008003 بانک ملی بلوار طالقانی )

6-   زمان اعاده پیشنهاد : تا پایان وقت اداری (ساعت16) شنبه 31/4/96

7-   زمان گشایش پیشنهادات : یکشنبه  1/5/96  ساعت 14

8-  مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است .

 

 

9- شرایط متقاضی :

-       اشخاص دارای گواهی صلاحیت رشته ابنیه برای ردیف  3 تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز برای بقیه مناقصات بارتبه و ظرفیت آزاد مجاز

-       داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

-       داشتن کداقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی

-       ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir  

-       ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 29/12/94 برای پیشنهادهای بالای  10برابر نصاب معاملات متوسط باشد الزامی است .

-       « حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه ها  برای ردیف 1و2 به "هر تعداد مناقصه گر" و برای ردیف 3  "سه مناقصه گر" می باشد » .

 

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 9 » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس مازندران ، ساری ، بلوار طالقانی شرکت گازاستان مازندران امور پیمانها مراجعه نمایند .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس
http : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

 

 
1396/4/25 يكشنبه
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 

مناقصات و مزايده ها