ساخت و نصب انشعاب کیاسر - بابل -بابلسر و...  

* آگهی مناقصه عمومی

                                                                                                    مناقصه(یک مرحله ای )39565

 

9- شرایط متقاضی :

-   اشخاص دارای گواهی صلاحیت رشته تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز برای کلیه مناقصات بارتبه و ظرفیت آزاد مجاز

-       داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

-       داشتن کداقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی

-       ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir  

-   ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 94/12/29 برای پیشنهادهای بالای  10برابر نصاب معاملات متوسط باشد الزامی است .

-   « حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه ها  برای ردیفهای 1و2 و 3 و 4 به "سه مناقصه گر" و برای ردیفهای 5 و 6  "به هرتعداد مناقصه گر" می باشد » .

 

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 9 » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس مازندران ، ساری ، بلوار طالقانی شرکت گازاستان مازندران امور پیمانها مراجعه نمایند .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس
http : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

شرکت گاز استان مازندران در نظردارد مناقصات جدول ذیل را بین پیمانکاران واجد شرایط  را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید .

1-  شرح مختصر کار :

ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ تضمین

مبلغ برآورد

1

ساخت و نصب 1000 عدد انشعاب متمرکز پلی اتیلن در شهر کیاسر و حومه شماره 3 به روش PC-

299.320.000

5.986.301.151

2

ساخت و نصب 500 عدد انشعاب پلی اتیلن پراکنده و 2000 متر شبکه حفره خالی در سطح شهرستان بابل به روش PC

265.500.000

5.309.861.803

3

ساخت و نصب 500 عدد انشعاب پلی اتیلن پراکنده و 4000 متر شبکه حفره خالی در سطح شهرستان بابلسر به روش PC

350.270.000

7.005.238.111

4

نصب 4000 عدد کنتور و رگلاتور در سطح شهرستان ساری

96.920.000

1.938.255.474

5

نصب تعداد 2000 عدد کنتور و رگلاتور در سطح شهرستان نوشهر و چالوس و کلاردشت و روستاهای تابعه(تجدید مناقصه)

48.480.000

969.455.562

6

نصب تعداد 5000 عدد کنتور و رگلاتور در سطح شهرستان نور با اولویت منطقه لاویج (تجدید مناقصه)

124.990.000

2.499.712.977

 

2-  محل اجرای پروژه : در محدوده گاز استان مازندران

3-  محل تامین اعتبار : منابع داخلی / سایر منابع

4-  نوع تضمین فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 هـ   مورخ 1394/9/22 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قید گردیده واریز گردد .

5- زمان توزیع اسناد : از دوشنبه 96/5/2 الی پایان وقت اداری (ساعت 15) روز چهارشنبه96/5/4 ( با دردست داشتن فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال به حساب شماره 2174635008003 بانک ملی بلوار طالقانی )

6-   زمان اعاده پیشنهاد : تا پایان وقت اداری (ساعت16) شنبه 96/5/14

7-   زمان گشایش پیشنهادات : یکشنبه  96/5/15  ساعت 14

8-  مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است .

 
1396/5/3 سه‌شنبه
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 

مناقصات و مزايده ها