چاپ قبوض - گازرسانی به صنایع در قالب حفره خالی ناحیه بهشهر  

* آگهی مناقصه عمومی *

                                                                                  مناقصه(یک مرحله ای )96250


              شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد اسناد مناقصه  را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

1-    عنوان و مشخصات کلی پروژه ها :

ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ تضمین

مبلغ برآورد

1

چاپ قبوض گاز بها مشترکین استان مازندران

123.750.000

2.475.000.000

2

گازرسانی به صنایع و مجتمع های مسکونی در قالب حفره خالی سطح ناحیه بهشهر ، ساری و قائمشهر بروش PC

1.122.100.000

22.441.917.405

 

2-   محل اجرای پروژه : در محدوده گاز استان مازندران

3-  محل تامین اعتبار :  سایر منابع /منابع داخلی

4- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 هـ   مورخ 1394/9/22 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قید گردیده واریز گردد .

5- زمان توزیع اسناد : از دوشنبه 95/10/6 الی پایان وقت اداری (ساعت 15) روز چهار شنبه 95/10/8 ( با دردست داشتن فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال به حساب شماره 2174635008003 بانک ملی بلوار طالقانی )

6-  زمان اعاده پیشنهاد : تا پایان وقت اداری (ساعت 16 ) شنبه 95/10/18

7-  زمان گشایش پیشنهادات : یکشنبه 95/10/19 ساعت 14

8-   مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است .

 

- شرایط متقاضی :

-      اشخاص حقیقی و یا حقوقی دارای گواهی صلاحیت رشته تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز برای ردیف 2 و برای ردیف 1 داشتن پروانه مجاز و تایید صلاحیت معتر در رشته چاپ و تکثیر از مراجع ذیصلاح و داشتن سابقه کار اجرایی مرتبط با موضوع مناقصه در یکی از شرکتهای تابعه شرکت ملی گاز ایران و مشابه آن

-        داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

-        داشتن کداقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی

-        ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir  

-        ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 94/12/29 برای پیشنهادهای بالای 10 برابر نصاب معاملات متوسط الزامی است .

-          « حد نصاب پیشنهاد دهنده  در این مناقصات برای ردیف 2  سه مناقصه گروبرای ردیف 1  به هر تعداد  می باشد . »

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 9 » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس مازندران ، ساری ، بلوار طالقانی شرکت گازاستان مازندران امور پیمانها مراجعه نمایند .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس
http : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

 

 
1395/10/1 چهارشنبه
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 

مناقصات و مزايده ها