خدمات امداد و تعمیرات بابل آمل بابلسر نور محمودآباد فریدونکنار و ساخت و نصب 500عدد علمک نوشهر و چالوس و خدمات امداد به مشترکین چالوس تنکابن و...  

* آگهی مناقصه عمومی *

                                                                                 مناقصه(یک مرحله ای )99668 


                            شرکت گاز استان مازندران در نظر مناقصات جدول ذیل را بین پیمانکاران واجد شرایط  را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید .

1-   شرح مختصر کار :

ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ تضمین

مبلغ برآورد

1

خدمات امداد ، تعمیرات و نگهداری تاسیسات و خدمات  حمل و نقل ماشین آلات  شهرهای بابل ، آمل ، بابلسر ، نور ، محمودآباد فریدونکنار و شهرها و روستاهای تابعه

2.164.330.000

48.216.455.622

2

ساخت و نصب 500 عدد علمک پراکنده در سطح ناحیه نوشهر و چالوس به روش PC شماره (تجدید مناقصه)

166.070.000

3.321.201.228

3

خدمات امداد به مشترکین و تاسیسات گاز ، تعمیرات و نگهدا ری تاسیسات ، خدمات حمل و نقل ماشین آلات شهرهای نوشهر ، چالوس ، تنکابن ، رامسر ، عباس آباد ، کلاردشت و شهرها و روستاهای تابعه(تجدید مناقصه)

1.498.850.000

29.976.890.855

 

2-  محل اجرای پروژه : در محدوده گاز استان مازندران

3- محل تامین اعتبار : سایر منابع/ منابع داخلی /بودجه جاری

4- نوع تضمین فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 هـ   مورخ 1394/9/22 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قید گردیده واریز گردد .

5- زمان توزیع اسناد : ازدوشنبه 95/10/13 الی پایان وقت اداری (ساعت 15) روز چهارشنبه 95/10/15 ( با دردست داشتن فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال به حساب شماره 2174635008003 بانک ملی بلوار طالقانی )

6-  زمان اعاده پیشنهاد : تا پایان وقت اداری (ساعت16) شنبه 95/10/25

7- زمان گشایش پیشنهادات : یکشنبه 95/10/26 ساعت 14

8- مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است .

9- شرایط متقاضی :

-      اشخاص دارای گواهی صلاحیت رشته تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز با رتبه و ظرفیت آزاد مجاز برای ردیف 2 و داشتن مجوز متناسب و مرتبط و رتبه تایید شده از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی برای ردیف 1 و 3

-        داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

-        داشتن کداقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی

-        داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت درفرایند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

-        ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir  

-        ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 94/12/29 برای پیشنهادهای بالای  10برابر نصاب معاملات متوسط باشد الزامی است .

-        « حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه برای ردیف 1 سه مناقصه گربرای ردیف 2 و 3  به هر تعداد می باشد » .

 

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 9 » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس مازندران ، ساری ، بلوار طالقانی شرکت گازاستان مازندران امور پیمانها مراجعه نمایند .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس
http : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

 

 
1395/10/6 دوشنبه
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 

مناقصات و مزايده ها