مزایده نوار پرایمر  
                                                                                      آگهی تجدید مزایده عمومی                                 

تاریخ انتشار آگهی

96/10/04

آخرین مهلت  اعلام آمادگی

96/10/13 (به عبارتی بایستی آمادگی خود را کتباً اعلام و نسبت به ثبت در اتوماسیون اداری اقدام نماید. )

تاریخ بازدید از اقلام / ساعت بازدید

96/10/18 و 96/10/19 ساعت بازدید از اقلام  10 الی 12

مهلت دریافت اسناد

96/10/16 الی 96/10/20   (ضمن واریز وجه مربوط به خرید اسناد مزایده به حساب جاری شرکت گاز در تاریخ مقرر

مهلت عودت اسناد

96/10/27

تاریخ بازگشایی پاکات

96/11/07

هزینه دریافت اسناد

مبلغ 000/100 ریال به شماره سیبای 2174635008003 نزد بانک ملی به نام شرکت گاز استان مازندران

توضیحات مهم:  جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس WWW.NIGC-MAZANDARAN.IR    و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس http://iets.mporg.ir  مراجعه فرمایید .

1- تعداد مزایده گران در تجدید مزایده در این مرحله از مزایده به هر تعداد  مزایده گر میباشد.

2- ضمناً کلیه کسورات قانونی ، مالیات بر ارزش افزوده ، عوارض ، هزینه بارگیری و غیره بر عهده برنده مزایده می باشد.  

ضمناً کلیه عوار


                                                                                            
کد آگهی:107221

 

 

                                                                                      

شرکت گاز استان مازندران

                                                          آگهی تجدید مزایده عمومی                                             کد آگهی:107221

مزایده گزار : شرکت گاز استان مازندران              نشانی: ساری بلوار طالقانی ساختمان مرکزی شماره 2 امور تدارکات و عملیات کالا

خلاصه موضوع تجدید مزایده : مزایده فروش نوار ، پرایمر و فیلم و ....                                                      مزایده شماره:

شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد تعدادی از لوازم الکتریکی را از طریق مزایده عمومی به پیشنهاد دهندگان واجد شرایط به فروش برساند.

ردیف

موضوع مزایده ها

مبلغ برآورد بریال

مبلغ تضمین شرکت در مزایده 

1

نوار ، پرایمر و فیلم و ....     

1.509.141.000

75.457.050

موضوع تجدید مزایده: تجدید مزایده فروش نوار ، پرایمر و فیلم و ... 

نماینده دستگاه مزایده گزار: امور تدارکات و عملیات کالا

تضامین:

1-مبلغ تضمین شرکت در مزایده : 5 درصد کل مبلغ برآوردبه مبلغ 75.457.050 ریال بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا رسید واریز وجه نقد به شماره حساب 2174635014005 نزد بانک ملی بنام شرکت مزایده گزار. (مبلغ کل برآورد 1.509.141.000 ریال )

شرایط و مدارک لازم جهت شرکت در مزایده:

اشخاص حقوقی :مدارک ثبتی شرکت حاوی تصاویر مصدق (کدپستی، شناسنامه ملی ، کد اقتصادی ، تکمیل تعهدنامه رعایت مبارزه باپولشویی ، اساسنامه، آگهی آخرین تغییرات اساسنامه شرکت،آگهی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی، صورتجلسه مجمع عمومی ،  کارت ملی صاحبان امضاء، مشخصات اعضاء هیات مدیره و سهم داران بالای 10%، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان(درصورت نیاز ارائه صورتهای مالی و حسابرسی شده )

-         ارائه گواهی صحت امضا از دفترخانه اسناد رسمی

اشخاص حقیقی: کد ملی وآدرس ( ارائه کپی کارت ملی یا شناسنامه ، گواهی کسب  ،کدپستی )

-         ارائه گواهی صحت امضا از دفترخانه اسناد رسمی

محل تحویل اسناد:

از افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید حداکثر تا 96/10/13 پس از انتشار آخرین آگهی ، اعلام آمادگی خود و مدارک فوق الذکر را کتباً در اتوماسیون اداری این شرکت ثبت و ارائه نمایند.. بدیهی است پس از بررسی و تأیید مدارک دریافتی، اسناد مزایده فقط به اشخاصی که در مدت مقرر اعلام آمادگی نموده اند داده می شود. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 90-01133204081 داخلی 2356 حاصل نمایند.

 

 
1396/10/11 دوشنبه
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 

مناقصات و مزايده ها