چاپ قبوض گاز بها  

* آگهی تجدید مناقصه عمومی *

(یک مرحله ای ) 112704


شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد چاپ قبوض گازبها مشترکین استان مازندران را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .

1-    شرح مختصر کار : چاپ قبوض گازبها مشترکین استان مازندران

2-   مدت اجرای پروژه  : 365 روز

3-  محل اجرای پروژه : در محدوده گاز استان مازندران

4-  محل تامین اعتبار : منابع داخلی

5-  مبلغ برآورد: 3.000.000.000 ( سه میلیارد )ریال

6-  میزان تضمین شرکت درمناقصه : 150.000.0000 (یکصد و پنجاه میلیون ) ریال

7- نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار : ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره شماره 123402/ت 50659 هـ   مورخ 1394/9/22 و  اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قید گردیده است.

8- زمان توزیع اسناد : ازدوشنبه 96/10/18 الی پایان وقت اداری (ساعت 15) روز چهار شنبه 96/10/20 ( با دردست داشتن فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال به حساب شماره 2174635008003 بانک ملی بلوار طالقانی )

9-   زمان اعاده پیشنهاد : تا شنبه 96/10/30 ساعت 16

10-زمان گشایش پیشنهادات : یکشنبه 96/11/01 ساعت 14

11- مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است .

 

12- شرایط متقاضی :

-        داشتن سابقه کار اجرایی مرتبط با موضوع مناقصه در یکی از شرکت های تابعه شرکت ملی گاز ایران یا یکی از شرکت های مشابه.

-        داشتن پروانه مجاز و تاییدیه صلاحیت معتبر در رشته چاپ وتکثیر از مراجع ذیصلاح

-        داشتن امکانات ، ماشین آلات و نیروی متخصص

-        ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir  

-    ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 95/12/29 برای قراردادهایی که مبلغ آن مازاد بر 10 برابر نصاب معاملات متوسط باشد الزامی است . بدیهی است درصورت عدم ارائه صورت مالی فوق الاشاره از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه خودداری می گردد .

-        « حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه به هر تعداد مناقصه گر می باشد » .

 

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 12 » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس مازندران ، ساری ، بلوار طالقانی شرکت گازاستان مازندران امور پیمانها مراجعه نمایند .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس
http : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

 

 
1396/10/18 دوشنبه
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 

مناقصات و مزايده ها