تعمیرات و بازسازی و کالیبراسیون انواع کنتور و رگلاتورهای خانگی  

* آگهی تجدید  مناقصه عمومی *

 مناقصه(یک مرحله ای )  141856

              شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد تعمیرات و بازسازی و کالیبراسیون انواع کنتور و رگلاتورهای خانگی را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .

1-    شرح مختصر کار: تعمیرات و بازسازی و کالیبراسیون انواع کنتور و رگلاتورهای خانگی

2-   مدت اجرای پروژه  :           365     روز

3-  محل اجرای پروژه : در محدوده گاز استان مازندران

4-  محل تامین اعتبار : منابع داخلی

5-  مبلغ برآورد: 11.666.470.000(یازده میلیارد وششصد و شصت و شش میلیون و چهارصد و هفتاد هزار  )  ریال

6- میزان تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار: 583.324.000 ریال(پانصد و هشتاد و سه میلیون و سیصد و بیست و چهار هزار ) ریال

7- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 هـ   مورخ 1394 /9/ 22و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قید گردیده واریز گردد .

8- زمان توزیع اسناد : از شنبه 96/12/26 الی پایان وقت اداری روز دوشنبه 96/12/28 ( با دردست داشتن فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال به حساب شماره 2174635008003 بانک ملی بلوار طالقانی )

9-   زمان اعاده پیشنهاد : تا پایان وقت اداری (ساعت 16 ) شنبه 97/1/18

10-زمان گشایش پیشنهادات : یکشنبه  97/1/19 ساعت 14

11-  مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است .

 

 

12- شرایط متقاضی :

-        قرار داشتن در لیست کوتاه (وندور لیست) شرکت گاز ایران در زمینه کنتور های دیافراگمی

-        داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرایند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

-        داشتن کداقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی

-        ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir  

-    ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 95/12/29 برای قراردادهایی که مبلغ آن مازاد بر 10 برابر نصاب معاملات متوسط باشد الزامی است . بدیهی است درصورت عدم ارائه صورت مالی فوق الاشاره از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه خودداری می گردد .

-        « حد نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه به هر تعداد می باشد » .

 

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 12 » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس مازندران ، ساری ، بلوار طالقانی شرکت گازاستان مازندران امور پیمانها مراجعه نمایند .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس
http : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

 
1396/12/21 دوشنبه
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 

مناقصات و مزايده ها