ساخت ونصب انشعاب و علمک کلاردشت و نور و نصب کنتور عباس آباد و نوشهر  

* آگهی مناقصه عمومی *
 مناقصه(یک مرحله ای )675339

شرکت گاز استان مازندران در نظردارد مناقصات جدول ذیل را بین پیمانکاران واجد شرایط  را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید .

1-   شرح مختصر کار :

ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ تضمین

مبلغ برآورد

1

ساخت و نصب تعداد 600 عدد علمک پراکنده در سطح شهرستان نور به روش pc

219.500.000

4.389.640.831

2

ساخت و نصب 300 عدد انشعاب پلی اتیلن پراکنده و 6000 متر شبکه حفره خالی در سطح ناحیه نوشهر ئ چالوس با اولویت کلاردشت به روش pc

331.100.000

6.621.454.212

3

نصب 2000 عدد کنتور و رگلاتور در سطح شهرستان عباس اباد به روش pc

48.740.000

974.770.039

4

500 عدد انشعاب پلی اتیلن پراکنده در سطح ناحیه نوشهر و چالوس به روش pc

174.300.000

3.485.480.201

5

ساخت و نصب 1000 عدد انشعاب متمرکز پلی اتیلن در شهر فریم و حومه به روش pc(تجدید مناقصه)

303.050.000

6.060.952.538

6

انجام مجموعه فعالیتهای تعمیرات کلیه تاسیسات گازرسانی و ساخت و نصب و جابه جایی انشعاب در سطح شهرستان نور(تجدید مناقصه)

256.400.000

5.126.257.990

 

2-  محل اجرای پروژه : در محدوده گاز استان مازندران

3- محل تامین اعتبار : منابع داخلی / سایر منابع

4- نوع تضمین فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 هـ   مورخ 1394/9/22 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قید گردیده واریز گردد .

5- زمان توزیع اسناد : از دوشنبه 96/7/10 الی پایان وقت اداری (ساعت 15) روز چهارشنبه96/7/12 ( با دردست داشتن فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال به حساب شماره 2174635008003 بانک ملی بلوار طالقانی )

6-  زمان اعاده پیشنهاد : تا پایان وقت اداری (ساعت16) شنبه 96/7/22

7-  زمان گشایش پیشنهادات : یکشنبه  96/7/23  ساعت 14

8- مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است .

9- شرایط متقاضی :

-        اشخاص دارای گواهی صلاحیت رشته تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز برای کلیه مناقصات بارتبه و ظرفیت آزاد مجاز

-        داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

-        داشتن کداقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی

-        ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir  

-        ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 94/12/29 برای پیشنهادهای بالای  10برابر نصاب معاملات متوسط باشد الزامی است .

-    « حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه ها  برای ردیفهای 1و2 و 3 و 4 "سه مناقصه گر" و برای ردیفهای 5 و 6  "به هرتعداد مناقصه گر" می باشد » .

 

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 9 » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس مازندران ، ساری ، بلوار طالقانی شرکت گازاستان مازندران امور پیمانها مراجعه نمایند .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس
http : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

 
1396/6/29 چهارشنبه
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 

مناقصات و مزايده ها