نصب کنتور ورگلاتور قائمشهر ، نوشهر ، مرزن آباد  

* آگهی مناقصه عمومی *

                                                                                  مناقصه(یک مرحله ای )77230


شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد اسناد مناقصه  را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

1-    عنوان و مشخصات کلی پروژه ها :

ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ تضمین

مبلغ برآورد

1

نصب 5000 عدد کنتور و رگلاتور گاز شهرستان قائمشهر و روستاهای تابعه

95.300.000

1.905.831.422

2

نصب 500 عدد علمک گاز پلی اتیلن پراکنده در ناحیه نوشهر و چالوس به روش PC شماره(1)

166.020.000

3.320.272.212

3

ساخت و نصب 500 عدد علمک متمرکز و پراکنده در سطح ناحیه نوشهر و چالوس با اولویت روستاهای مرزن آباد شماره(2)

144.060.000

2.881.018.855

4

ساخت و نصب 500 عدد علمک پلی اتیلن متمرکز در ناحیه نوشهر و چالوس با اولویت کجور (2) به روش PC

143.195.000

2.863.894.822

5

ساخت ونصب 500 عدد علمک گاز متمرکز در سطح ناحیه نوشهر و چالوس با اولویت مرزن آباد به روش PC   شماره (3)

130.970.000

2.619.331.125

2-   محل اجرای پروژه : در محدوده گاز استان مازندران

3-  محل تامین اعتبار :  سایر منابع /منابع داخلی

4- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 هـ   مورخ 1394/9/22 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قید گردیده واریز گردد .

5- زمان توزیع اسناد : از دوشنبه 95/8/17 الی پایان وقت اداری (ساعت 15) روز چهارشنبه 95/8/19 ( با دردست داشتن فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال به حساب شماره 2174635008003 بانک ملی بلوار طالقانی )

6-  زمان اعاده پیشنهاد : تا پایان وقت اداری (ساعت 16 ) شنبه 95/8/29

7-  زمان گشایش پیشنهادات : دو شنبه 95/9/1 ساعت 14

8-   مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است .

9- شرایط متقاضی :

-        اشخاص حقیقی و یا حقوقی دارای گواهی صلاحیت رشته تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز

-        داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و حسن انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

-        داشتن کداقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی

-        ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir  

-        ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 94/12/29 برای پیشنهادهای بالای 10 برابر نصاب معاملات متوسط الزامی است .

-          « حد نصاب پیشنهاد دهنده  در این مناقصات سه مناقصه گر می باشد . »

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 9 » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس مازندران ، ساری ، بلوار طالقانی شرکت گازاستان مازندران امور پیمانها مراجعه نمایند .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس
http : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

 

 


 
1395/8/8 شنبه
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 

مناقصات و مزايده ها