ساخت و نصب علمک بابل - قائمشهر و... 
آگهی مناقصه عمومی 34334

                            شرکت گاز استان مازندران در نظردارد مناقصات جدول ذیل را بین پیمانکاران واجد شرایط  را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید .

1-  شرح مختصر کار :

ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ تضمین

مبلغ برآورد

1

ساخت و نصب 500 علمک پراکنده و 4000 متر شبکه حفره خالی در سطح ناحیه بابل امیرکلا و زرگرشهر به روش pc(تجدید مناقصه)

343.270.000

6.865.389.557

2

ساخت و نصب 600 عدد انشعاب متمرکز پلی اتیلن در ناحیه قائمشهر (شماره 2) به روش pc

204.310.000

4.086.108.680

3

ساخت و نصب 700 عدد انشعاب متمرکز پلی اتیلن در ناحیه قائمشهر و روستاهای تابعه به روش pc

436.610.000

4.732.022.490

4

ساخت و نصب 600 عدد انشعاب متمرکز پلی اتیلن در ناحیه قائمشهر (شماره 1) به روش pc

204.310.000

4.086.108.680

5

ساخت و نصب 400 عدد انشعاب پراکنده و 2000 متر شبکه حفره خالی در سطح شهرستان بهشهر به روش pc

217.301.000

4.346.042.531

 

2-  محل اجرای پروژه : در محدوده گاز استان مازندران

3-  محل تامین اعتبار : منابع داخلی / سایر منابع

4-   نوع تضمین فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 هـ   مورخ 22/9/1394 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قید گردیده واریز گردد .

5-  زمان توزیع اسناد : از دوشنبه 26/4/96 الی پایان وقت اداری (ساعت 15) روز چهارشنبه 28/4/96 ( با دردست داشتن فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال به حساب شماره 2174635008003 بانک ملی بلوار طالقانی )

6-   زمان اعاده پیشنهاد : تا پایان وقت اداری (ساعت16) شنبه 7/5/96

7-   زمان گشایش پیشنهادات : یکشنبه  8/5/96  ساعت 14

8-  مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است .

9- شرایط متقاضی :

-       اشخاص دارای گواهی صلاحیت رشته تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز بارتبه و ظرفیت آزاد مجاز

-       داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

-       داشتن کداقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی

-       ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir  

-       ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 29/12/94 برای پیشنهادهای بالای  10برابر نصاب معاملات متوسط باشد الزامی است .

-       « حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه ها برای ردیف 1 به هر تعداد و بقیه مناقصات  سه مناقصه گر می باشد » .

 

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 9 » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس مازندران ، ساری ، بلوار طالقانی شرکت گازاستان مازندران امور پیمانها مراجعه نمایند .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس
http : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

 

 
1396/4/25 يكشنبه
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 

مناقصات و مزايده ها