مناقصه ها و مزايده ها
ساخت ونصب 500 عدد علمک پلي اتيلن پراکنده در سطح شهرستان محمودآباد با الويت سرخرود68305 
..
ساخت ونصب 1000 عدد علمک پلي اتيلن پراکنده و متمرکز در سطح شهرستان بابل به روش61016 

* آگهی مناقصه عمومی *

(یک مرحله ای )

61016

شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد ساخت ونصب 1000 عدد علمک پلی اتیلن پراکنده و متمرکز در سطح شهرستان بابل به روش PC را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .

 1. شرح مختصر کار: ساخت ونصب 1000 عدد علمک پلی اتیلن پراکنده و متمرکز در سطح شهرستان بابل به روش PC
 2. مدت اجرای پروژه  : 240 روز
 3. محل اجرای پروژه : در محدوده گاز استان مازندران
 4. محل تامین اعتبار : منابع داخلی / سایر منابع
 5. مبلغ برآورد:3.613.029.927 (سه میلیارد و ششصدوسیزده میلیون و بیست ونه هزار و نهصدوبیست وهفت ریال)
 6. میزان تضمین شرکت درمناقصه : 17.340.000  ریال ( هفده میلیون و سیصدوچهل هزار ریال )
 7. نوع تضمین شرکت درمناقصه : ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 42956/ت 28493 هـ   مورخ 11/8/1382 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قید گردیده واریز گردد .
 8. زمان توزیع اسناد : ازدوشنبه 28/7/93 الی پایان وقت اداری (ساعت 15 ) روز چهارشنبه 30/7/93 ( با دردست داشتن فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال به حساب شماره 2174635008003 بانک ملی بلوار طالقانی )
 9. زمان اعاده پیشنهاد : تا پایان وقت اداری (ساعت16) شنبه 10/8/93
 10. زمان گشایش پیشنهادات : یکشنبه 11/8/93 ساعت 14
 11. مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است .

12- شرایط متقاضی :

 • داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه
 • اشخاص دارای گواهی صلاحیت رشته تاسیسات و تجهیزات با رتبه و ظرفیت مجاز
 • داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه و حسن انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما
 • داشتن کداقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی
 • ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir
 • ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده برای قراردادهایی که مبلغ آن مازاد بر 10 برابر نصاب معاملات متوسط باشد الزامی است . بدیهی است درصورت عدم ارائه صورت مالی فوق الاشاره از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه خودداری می گردد .

« حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه 3 مناقصه گر می باشد » .

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 12 » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس مازندران ، ساری ، بلوار طالقانی شرکت گازاستان مازندران امور پیمانها مراجعه نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرسhttp : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران


1393/8/7 چهارشنبه
..
ساخت ونصب 1100 عدد علمک پلي اتيلن پراکنده و متمرکز در سطح شهرستان بابل به روش61012 

* آگهی مناقصه عمومی*

تجدید مناقصه(یک مرحله ای )

61012

شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد ساخت ونصب 1100 عدد علمک پلی اتیلن پراکنده و متمرکز در سطح شهرستان بابل به روش PC را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .

 1. شرح مختصر کار: ساخت ونصب 1100 عدد علمک پلی اتیلن پراکنده و متمرکز در سطح شهرستان بابل به روش PC
 2. مدت اجرای پروژه  : 270 روز
 3. محل اجرای پروژه : در محدوده گاز استان مازندران
 4. محل تامین اعتبار : منابع داخلی / سایر منابع
 5. مبلغ برآورد:4.092.091.170 (چهار میلیارد و نودودو میلیون و نودویک هزار و یکصدوهفتاد ریال)
 6. میزان تضمین شرکت درمناقصه : 18.777.000  ریال ( هجده میلیون و هفتصدوهفتادوهفت هزار ریال )
 7. نوع تضمین شرکت درمناقصه : ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 42956/ت 28493 هـ   مورخ 11/8/1382 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قید گردیده واریز گردد .
 8. زمان توزیع اسناد : ازدوشنبه 28/7/93 الی پایان وقت اداری (ساعت 15 ) روز چهارشنبه 30/7/93 ( با دردست داشتن فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال به حساب شماره 2174635008003 بانک ملی بلوار طالقانی )
 9. زمان اعاده پیشنهاد : تا پایان وقت اداری (ساعت16) شنبه 10/8/93
 10. زمان گشایش پیشنهادات : یکشنبه 11/8/93 ساعت 14

مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است .

شرایط متقاضی :

 • داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه
 • اشخاص دارای گواهی صلاحیت رشته تاسیسات و تجهیزات با رتبه و ظرفیت مجاز
 • داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه و حسن انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما
 • داشتن کداقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی
 • ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir
 • ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده برای قراردادهایی که مبلغ آن مازاد بر 10 برابر نصاب معاملات متوسط باشد الزامی است . بدیهی است درصورت عدم ارائه صورت مالی فوق الاشاره از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه خودداری می گردد .

« حد نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه به هر تعداد مناقصه گر می باشد » .

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 12 » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس مازندران ، ساری ، بلوار طالقانی شرکت گازاستان مازندران امور پیمانها مراجعه نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرسhttp : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

 روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران


1393/8/7 چهارشنبه
..
ساخت ونصب 300 عدد انشعاب پلي اتيلن پراکنده و اجراي 3 کيلومتر شبکه حفره خالي در شهرستان عباس آباد به روش 61011 

* آگهی مناقصه عمومی *

        (یک مرحله ای )

61011

شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد ساخت ونصب 300 عدد انشعاب پلی اتیلن پراکنده و اجرای 3 کیلومتر شبکه حفره خالی در شهرستان عباس آباد به روش PC را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .

 1. شرح مختصر کار: ساخت ونصب 300 عدد انشعاب پلی اتیلن پراکنده و اجرای 3 کیلومتر شبکه حفره خالی در شهرستان عباس آباد به روش PC
 2. مدت اجرای پروژه  : 250 روز
 3. محل اجرای پروژه : در محدوده گاز استان مازندران
 4. محل تامین اعتبار : منابع داخلی / سایر منابع
 5. مبلغ برآورد:2.838.212.627 (دو میلیارد و هشتصدوسی وهشت میلیون و دویست ودوازده هزار و ششصدوبیست وهفت ریال)
 6. میزان تضمین شرکت درمناقصه : 15.015.000  ریال ( پانزده میلیون و پانزده هزار ریال )
 7. نوع تضمین شرکت درمناقصه : ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 42956/ت 28493 هـ   مورخ 11/8/1382 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قید گردیده واریز گردد .
 8. زمان توزیع اسناد : ازدوشنبه 28/7/93 الی پایان وقت اداری (ساعت 15 ) روز چهارشنبه 30/7/93 ( با دردست داشتن فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال به حساب شماره 2174635008003 بانک ملی بلوار طالقانی )
 9. زمان اعاده پیشنهاد : تا پایان وقت اداری (ساعت16) شنبه 10/8/93
 10. زمان گشایش پیشنهادات : یکشنبه 11/8/93 ساعت 14
 11. مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است .
 12. شرایط متقاضی :

 13. داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه
 14. اشخاص دارای گواهی صلاحیت رشته تاسیسات و تجهیزات با رتبه و ظرفیت مجاز
 15. داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه و حسن انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما
 16. داشتن کداقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی
 17. ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir
 18. ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده برای قراردادهایی که مبلغ آن مازاد بر 10 برابر نصاب معاملات متوسط باشد الزامی است . بدیهی است درصورت عدم ارائه صورت مالی فوق الاشاره از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه خودداری می گردد .

« حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه 3 مناقصه گر می باشد » .

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 12 » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس مازندران ، ساری ، بلوار طالقانی شرکت گازاستان مازندران امور پیمانها مراجعه نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرسhttp : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران


1393/8/7 چهارشنبه
..
ساخت ونصب 100 عدد علمک پلي اتيلن پراکنده و 5 کيلومتر شبکه حفره خالي در ناحيه تنکابن به روش 61010 

* آگهی مناقصه عمومی *

        (یک مرحله ای )

61010

شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد ساخت ونصب 100 عدد علمک پلی اتیلن پراکنده و 5 کیلومتر شبکه حفره خالی در سطح ناحیه تنکابن به روش PC را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .

 1. شرح مختصر کار: ساخت ونصب 100 عدد علمک پلی اتیلن پراکنده و 5 کیلومتر شبکه حفره خالی در ناحیه تنکابن به روش PC
 2. مدت اجرای پروژه  : 150 روز
 3. محل اجرای پروژه : در محدوده گاز استان مازندران
 4. محل تامین اعتبار : منابع داخلی / سایر منابع
 5. مبلغ برآورد:2.959.405.540 (دو میلیارد و نهصدوپنجاه ونه میلیون و چهارصدوپنج هزار و پانصدوچهل ریال)
 6. میزان تضمین شرکت درمناقصه : 15.380.000  ریال ( پانزده میلیون و سیصدوهشتاد هزار ریال )
 7. نوع تضمین شرکت درمناقصه : ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 42956/ت 28493 هـ   مورخ 11/8/1382 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قید گردیده واریز گردد .
 8. زمان توزیع اسناد : ازدوشنبه 28/7/93 الی پایان وقت اداری (ساعت 15 ) روز چهارشنبه 30/7/93 ( با دردست داشتن فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال به حساب شماره 2174635008003 بانک ملی بلوار طالقانی )
 9. زمان اعاده پیشنهاد : تا پایان وقت اداری (ساعت16) شنبه 10/8/93
 10. زمان گشایش پیشنهادات : یکشنبه 11/8/93 ساعت 14
 11. مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است .
 12. شرایط متقاضی :

 13. داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه
 14. اشخاص دارای گواهی صلاحیت رشته تاسیسات و تجهیزات با رتبه و ظرفیت مجاز
 15. داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه و حسن انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما
 16. داشتن کداقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی
 17. ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir
 18. ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده برای قراردادهایی که مبلغ آن مازاد بر 10 برابر نصاب معاملات متوسط باشد الزامی است . بدیهی است درصورت عدم ارائه صورت مالی فوق الاشاره از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه خودداری می گردد .

« حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه 3 مناقصه گر می باشد » .

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 12 » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس مازندران ، ساری ، بلوار طالقانی شرکت گازاستان مازندران امور پیمانها مراجعه نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرسhttp : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

زوابط عمومی شرکت گاز استان مازندران


1393/8/7 چهارشنبه
..
ساخت ونصب 800 عدد علمک پلي اتيلن پراکنده در سطح شهرستان نور با الويت چمستان به روش61009 

* آگهی مناقصه عمومی *

        (یک مرحله ای )

61009

شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد ساخت ونصب 800 عدد علمک پلی اتیلن پراکنده در سطح شهرستان نور با الویت چمستان به روش PC را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .

 1. شرح مختصر کار: ساخت ونصب 800 عدد علمک پلی اتیلن پراکنده در سطح شهرستان نور با الویت چمستان به روش PC
 2. مدت اجرای پروژه  : 365 روز
 3. محل اجرای پروژه : در محدوده گاز استان مازندران
 4. محل تامین اعتبار : منابع داخلی / سایر منابع
 5. مبلغ برآورد:3.838.920.970 (سه میلیارد و هشتصدوسی وهشت میلیون و نهصدوبیست هزار و نهصدوهفتاد ریال)
 6. میزان تضمین شرکت درمناقصه : 18.020.000  ریال ( هیجده میلیون و بیست هزار ریال )
 7. نوع تضمین شرکت درمناقصه : ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 42956/ت 28493 هـ   مورخ 11/8/1382 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قید گردیده واریز گردد .
 8. زمان توزیع اسناد : ازدوشنبه 28/7/93 الی پایان وقت اداری (ساعت 15 ) روز چهارشنبه 30/7/93 ( با دردست داشتن فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال به حساب شماره 2174635008003 بانک ملی بلوار طالقانی )
 9. زمان اعاده پیشنهاد : تا پایان وقت اداری (ساعت16) شنبه 10/8/93
 10. زمان گشایش پیشنهادات : یکشنبه 11/8/93 ساعت 14
 11. مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است .

12- شرایط متقاضی :

 • داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه
 • اشخاص دارای گواهی صلاحیت رشته تاسیسات و تجهیزات با رتبه و ظرفیت مجاز
 • داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه و حسن انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما
 • داشتن کداقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی
 • ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir
 • ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده برای قراردادهایی که مبلغ آن مازاد بر 10 برابر نصاب معاملات متوسط باشد الزامی است . بدیهی است درصورت عدم ارائه صورت مالی فوق الاشاره از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه خودداری می گردد .

« حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه 3 مناقصه گر می باشد » .

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 12 » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس مازندران ، ساری ، بلوار طالقانی شرکت گازاستان مازندران امور پیمانها مراجعه نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرسhttp : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران


1393/8/7 چهارشنبه
..
نصب 5000 عدد کنتور و رگلاتور در سطح شهرستان بابل61004 

* آگهی مناقصه عمومی *

      تجدید مناقصه(یک مرحله ای )

61004

              شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد نصب 5000 عدد کنتور و رگلاتور در سطح شهرستان بابل را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .

 1. شرح مختصر کار: نصب 5000 عدد کنتور و رگلاتور در سطح شهرستان بابل
 2. مدت اجرای پروژه  : 210 روز
 3. محل اجرای پروژه : در محدوده گاز استان مازندران
 4. محل تامین اعتبار : منابع داخلی / سایر منابع
 5. مبلغ برآورد:1.530.879.245(یک میلیارد و پانصدوسی میلیون و هشتصدوهفتادونه هزار و دویست وچهل وپنج ریال)
 6. میزان تضمین شرکت درمناقصه : 11.093.000  ریال ( یازده میلیون و نودوسه هزار ریال )
 7. نوع تضمین شرکت درمناقصه : ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 42956/ت 28493 هـ   مورخ 11/8/1382 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قید گردیده واریز گردد .
 8. زمان توزیع اسناد : ازدوشنبه 28/7/93 الی پایان وقت اداری (ساعت 15 ) روز چهارشنبه 30/7/93 ( با دردست داشتن فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال به حساب شماره 2174635008003 بانک ملی بلوار طالقانی )
 9. زمان اعاده پیشنهاد : تا پایان وقت اداری (ساعت16) شنبه 10/8/93
 10. زمان گشایش پیشنهادات : یکشنبه 11/8/93 ساعت 14
 11. مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است .
 12. شرایط متقاضی :

 13. داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه
 14. اشخاص دارای گواهی صلاحیت رشته تاسیسات و تجهیزات با رتبه و ظرفیت مجاز
 15. داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه و حسن انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما
 16. داشتن کداقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی
 17. ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir
 18. ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده برای قراردادهایی که مبلغ آن مازاد بر 10 برابر نصاب معاملات متوسط باشد الزامی است . بدیهی است درصورت عدم ارائه صورت مالی فوق الاشاره از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه خودداری می گردد .

« نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه به هر تعداد مناقصه گر می باشد » .

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 12 » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس مازندران ، ساری ، بلوار طالقانی شرکت گازاستان مازندران امور پیمانها مراجعه نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرسhttp : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران


1393/8/7 چهارشنبه
..
ساخت ونصب 400 عدد علمک پلي اتيلن پراکنده و اجراي يک کيلومتر شبکه حفره خالي در سطح ناحيه بابل به روش 61105 

* آگهی مناقصه عمومی *

(یک مرحله ای )

61105

              شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد ساخت ونصب 400 عدد علمک پلی اتیلن پراکنده و یک کیلومتر شبکه حفره خالی در سطح ناحیه بابل به روش PC را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .

 1. شرح مختصر کار: ساخت ونصب 400 عدد علمک پلی اتیلن پراکنده و اجرای یک کیلومتر شبکه حفره خالی در سطح ناحیه بابل به روش PC
 2. مدت اجرای پروژه  : 270 روز
 3. محل اجرای پروژه : در محدوده گاز استان مازندران
 4. محل تامین اعتبار : منابع داخلی / سایر منابع
 5. مبلغ برآورد:2.384.053.307 (دو میلیارد و سیصدوهشتادوچهار میلیون و پنجاه وسه هزار و سیصدوهفت ریال)
 6. میزان تضمین شرکت درمناقصه : 13.653.000  ریال ( سیزده میلیون و ششصدوپنجاه وسه هزار ریال )
 7. نوع تضمین شرکت درمناقصه : ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 42956/ت 28493 هـ   مورخ 11/8/1382 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قید گردیده واریز گردد .
 8. زمان توزیع اسناد : ازدوشنبه 5/8/93 الی پایان وقت اداری (ساعت 15 ) روز چهارشنبه 7/8/93 ( با دردست داشتن فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال به حساب شماره 2174635008003 بانک ملی بلوار طالقانی )
 9. زمان اعاده پیشنهاد : تا پایان وقت اداری (ساعت16) شنبه 17/8/93
 10. زمان گشایش پیشنهادات : یکشنبه 18/8/93 ساعت 14
 11. مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است .
 12. شرایط متقاضی :

 13. داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه
 14. اشخاص دارای گواهی صلاحیت رشته تاسیسات و تجهیزات با رتبه و ظرفیت مجاز
 15. داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه و حسن انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما
 16. داشتن کداقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی
 17. ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir
 18. ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده برای قراردادهایی که مبلغ آن مازاد بر 10 برابر نصاب معاملات متوسط باشد الزامی است . بدیهی است درصورت عدم ارائه صورت مالی فوق الاشاره از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه خودداری می گردد .

« حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه 3 مناقصه گر می باشد » .

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 12 » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس مازندران ، ساری ، بلوار طالقانی شرکت گازاستان مازندران امور پیمانها مراجعه نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرسhttp : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران


1393/8/7 چهارشنبه
..
ساخت ونصب 1000 عدد انشعاب پلي اتيلن متمرکز و پراکنده در ناحيه نوشهروچالوس با الويت مرزن آباد به روش 61104 

* آگهی مناقصه عمومی *

تجدید مناقصه (یک مرحله ای )

61104

              شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد ساخت ونصب 1000 عدد انشعاب پلی اتیلن متمرکز و پراکنده در ناحیه نوشهروچالوس با الویت مرزن آباد به روش PC را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .

 1. شرح مختصر کار: ساخت ونصب 1000 عدد انشعاب پلی اتیلن متمرکز و پراکنده در ناحیه نوشهروچالوس با الویت مرزن آباد به روش PC
 2. مدت اجرای پروژه  : 330 روز
 3. محل اجرای پروژه : در محدوده گاز استان مازندران
 4. محل تامین اعتبار : منابع داخلی / سایر منابع
 5. مبلغ برآورد:4.307.362.018(چهار میلیارد و سیصدوهفت میلیون و سیصدوشصت ودو هزار و هجده ریال)
 6. میزان تضمین شرکت درمناقصه : 19.422.000  ریال ( نوزده میلیون و چهارصدوبیست ودو هزار ریال )
 7. نوع تضمین شرکت درمناقصه : ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 42956/ت 28493 هـ   مورخ 11/8/1382 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قید گردیده واریز گردد .
 8. زمان توزیع اسناد : ازدوشنبه 5/8/93 الی پایان وقت اداری (ساعت 15 ) روز چهارشنبه 7/8/93 ( با دردست داشتن فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال به حساب شماره 2174635008003 بانک ملی بلوار طالقانی )
 9. زمان اعاده پیشنهاد : تا پایان وقت اداری (ساعت16) شنبه 17/8/93
 10. زمان گشایش پیشنهادات : یکشنبه 18/8/93 ساعت 14
 11. مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است .
 12. شرایط متقاضی :

 13. داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه
 14. اشخاص دارای گواهی صلاحیت رشته تاسیسات و تجهیزات با رتبه و ظرفیت مجاز
 15. داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه و حسن انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما
 16. داشتن کداقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی
 17. ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir
 18. ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده برای قراردادهایی که مبلغ آن مازاد بر 10 برابر نصاب معاملات متوسط باشد الزامی است . بدیهی است درصورت عدم ارائه صورت مالی فوق الاشاره از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه خودداری می گردد .

« نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه به هر تعداد مناقصه گر می باشد » .

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 12 » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس مازندران ، ساری ، بلوار طالقانی شرکت گازاستان مازندران امور پیمانها مراجعه نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرسhttp : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

 روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران


1393/8/7 چهارشنبه
..
ساخت ونصب 1500 عدد انشعاب پلي اتيلن درشهرستان آمل با اولويت ده روستاي نظام آباد و حومه به روش 61103 

* آگهی مناقصه عمومی *

                تجدید مناقصه (یک مرحله ای )

61103

              شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد ساخت ونصب 1500 عدد انشعاب پلی اتیلن در شهرستان آمل با اولویت ده روستای نظام آباد و حومه به روش PC را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .

 1. شرح مختصر کار: ساخت ونصب 1500 عدد انشعاب پلی اتیلن درشهرستان آمل با اولویت ده روستای نظام آباد و حومه به روش PC
 2. مدت اجرای پروژه  : 270 روز
 3. محل اجرای پروژه : در محدوده گاز استان مازندران
 4. محل تامین اعتبار : منابع داخلی / سایر منابع
 5. مبلغ برآورد:5.266.310.267 (پنج میلیارد و دویست وشصت وشش میلیون و سیصدوده هزار و دویست وشصت وهفت ریال)
 6. میزان تضمین شرکت درمناقصه : 22.300.000  ریال ( بیست ودو میلیون و سیصد هزار ریال )
 7. نوع تضمین شرکت درمناقصه : ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 42956/ت 28493 هـ   مورخ 11/8/1382 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قید گردیده واریز گردد .
 8. زمان توزیع اسناد : ازدوشنبه 5/8/93 الی پایان وقت اداری (ساعت 15 ) روز چهارشنبه 7/8/93 ( با دردست داشتن فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال به حساب شماره 2174635008003 بانک ملی بلوار طالقانی )
 9. زمان اعاده پیشنهاد : تا پایان وقت اداری (ساعت16) شنبه 17/8/93
 10. زمان گشایش پیشنهادات : یکشنبه 18/8/93 ساعت 14
 11. مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است .

 12. شرایط متقاضی :

 13. داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه
 14. اشخاص دارای گواهی صلاحیت رشته تاسیسات و تجهیزات با رتبه و ظرفیت مجاز
 15. داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه و حسن انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما
 16. داشتن کداقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی
 17. ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir
 18. ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده برای قراردادهایی که مبلغ آن مازاد بر 10 برابر نصاب معاملات متوسط باشد الزامی است . بدیهی است درصورت عدم ارائه صورت مالی فوق الاشاره از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه خودداری می گردد .

« نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه به هر تعداد مناقصه گر می باشد » .

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 12 » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس مازندران ، ساری ، بلوار طالقانی شرکت گازاستان مازندران امور پیمانها مراجعه نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرسhttp : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران


1393/8/7 چهارشنبه
..
ساخت ونصب 1200 عدد انشعاب پلي اتيلن متمرکز و پراکنده درشهرستان بابل با الويت بندپي شرقي به روش 61102 

             * آگهی مناقصه عمومی *

                تجدید مناقصه (یک مرحله ای )

61102

شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد ساخت ونصب 1200 عدد انشعاب پلی اتیلن متمرکز و پراکنده در شهرستان بابل با الویت بندپی شرقی به روش PC را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .

 1. شرح مختصر کار: ساخت ونصب 1200 عدد انشعاب پلی اتیلن متمرکز و پراکنده درشهرستان بابل با الویت بندپی شرقی به روش PC
 2. مدت اجرای پروژه  : 270 روز
 3. محل اجرای پروژه : در محدوده گاز استان مازندران
 4. محل تامین اعتبار : منابع داخلی / سایر منابع
 5. مبلغ برآورد:4.305.813.466(چهار میلیارد و سیصدوپنج میلیون و هشتصدوسیزده هزار و چهارصدوشصت وشش ریال)
 6. میزان تضمین شرکت درمناقصه : 19.420.000  ریال ( نوزده میلیون و چهارصدوبیست هزار ریال )
 7. نوع تضمین شرکت درمناقصه : ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 42956/ت 28493 هـ   مورخ 11/8/1382 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قید گردیده واریز گردد .
 8. زمان توزیع اسناد : ازدوشنبه 5/8/93 الی پایان وقت اداری (ساعت 15 ) روز چهارشنبه 7/8/93 ( با دردست داشتن فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال به حساب شماره 2174635008003 بانک ملی بلوار طالقانی )
 9. زمان اعاده پیشنهاد : تا پایان وقت اداری (ساعت16) شنبه 17/8/93
 10. زمان گشایش پیشنهادات : یکشنبه 18/8/93 ساعت 14
 11. مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است .
 12. 12- شرایط متقاضی :

 13. داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه
 14. اشخاص دارای گواهی صلاحیت رشته تاسیسات و تجهیزات با رتبه و ظرفیت مجاز
 15. داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه و حسن انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما
 16. داشتن کداقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی
 17. ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir
 18. ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده برای قراردادهایی که مبلغ آن مازاد بر 10 برابر نصاب معاملات متوسط باشد الزامی است . بدیهی است درصورت عدم ارائه صورت مالی فوق الاشاره از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه خودداری می گردد .

« نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه به هر تعداد مناقصه گر می باشد » .

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 12 » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس مازندران ، ساری ، بلوار طالقانی شرکت گازاستان مازندران امور پیمانها مراجعه نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرسhttp : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران


1393/8/7 چهارشنبه
..
نصب 4000 عدد کنتور و رگلاتور در سطح ناحيه ساري و مياندرود61101 

* آگهی مناقصه عمومی *

تجدید مناقصه (یک مرحله ای )

61101

شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد نصب 4000 عدد کنتور و رگلاتور در سطح ناحیه ساری و میاندرود را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .

 1. شرح مختصر کار: نصب 4000 عدد کنتور و رگلاتور در سطح ناحیه ساری و میاندرود
 2. مدت اجرای پروژه  : 300 روز
 3. محل اجرای پروژه : در محدوده گاز استان مازندران
 4. محل تامین اعتبار : منابع داخلی / سایر منابع
 5. مبلغ برآورد:1.543.969.370 (یک میلیارد و پانصدوچهل وسه میلیون و نهصدوشصت ونه هزار و سیصدوهفتاد ریال)
 6. میزان تضمین شرکت درمناقصه : 11.132.000  ریال ( یازده میلیون و یکصدوسی ودو هزار ریال )
 7. نوع تضمین شرکت درمناقصه : ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 42956/ت 28493 هـ   مورخ 11/8/1382 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قید گردیده واریز گردد .
 8. زمان توزیع اسناد : ازدوشنبه 5/8/93 الی پایان وقت اداری (ساعت 15 ) روز چهارشنبه 7/8/93 ( با دردست داشتن فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال به حساب شماره 2174635008003 بانک ملی بلوار طالقانی )
 9. زمان اعاده پیشنهاد : تا پایان وقت اداری (ساعت16) شنبه 17/8/93
 10. زمان گشایش پیشنهادات : یکشنبه 18/8/93 ساعت 14
 11. مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است .
 12. شرایط متقاضی :

 13. داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه
 14. اشخاص دارای گواهی صلاحیت رشته تاسیسات و تجهیزات با رتبه و ظرفیت مجاز
 15. داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه و حسن انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما
 16. داشتن کداقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی
 17. ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir
 18. ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده برای قراردادهایی که مبلغ آن مازاد بر 10 برابر نصاب معاملات متوسط باشد الزامی است . بدیهی است درصورت عدم ارائه صورت مالی فوق الاشاره از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه خودداری می گردد .

« نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه به هر تعداد مناقصه گر می باشد » .

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 12 » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس مازندران ، ساری ، بلوار طالقانی شرکت گازاستان مازندران امور پیمانها مراجعه نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرسhttp : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران


1393/8/7 چهارشنبه
..
ساخت ونصب 300 عدد علمک پلي اتيلن و اجراي 2 کيلومتر شبکه حفره خالي درسطح شهرستان فريدونکنار به روش 61100 

* آگهی مناقصه عمومی *

                تجدید مناقصه (یک مرحله ای )

61100

شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد ساخت ونصب 300 عدد علمک پلی اتیلن و اجرای 2 کیلومتر شبکه حفره خالی در سطح شهرستان فریدونکنار به روش PC را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .

 1. شرح مختصر کار: ساخت ونصب 300 عدد علمک پلی اتیلن و اجرای 2 کیلومتر شبکه حفره خالی درسطح شهرستان فریدونکنار به روش PC
 2. مدت اجرای پروژه  : 360 روز
 3. محل اجرای پروژه : در محدوده گاز استان مازندران
 4. محل تامین اعتبار : منابع داخلی / سایر منابع
 5. مبلغ برآورد:2.576.480.556 (دو میلیارد و پانصدوهفتادوشش میلیون و چهارصدوهشتاد هزار و پانصدوپنجاه وشش ریال)
 6. میزان تضمین شرکت درمناقصه : 14.230.000  ریال ( چهارده میلیون و دویست وسی هزار ریال )
 7. نوع تضمین شرکت درمناقصه : ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 42956/ت 28493 هـ   مورخ 11/8/1382 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قید گردیده واریز گردد .
 8. زمان توزیع اسناد : ازدوشنبه 5/8/93 الی پایان وقت اداری (ساعت 15 ) روز چهارشنبه 7/8/93 ( با دردست داشتن فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال به حساب شماره 2174635008003 بانک ملی بلوار طالقانی )
 9. زمان اعاده پیشنهاد : تا پایان وقت اداری (ساعت16) شنبه 17/8/93
 10. زمان گشایش پیشنهادات : یکشنبه 18/8/93 ساعت 14

مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است .

12- شرایط متقاضی :

 • داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه
 • اشخاص دارای گواهی صلاحیت رشته تاسیسات و تجهیزات با رتبه و ظرفیت مجاز
 • داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه و حسن انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما
 • داشتن کداقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی
 • ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir
 • ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده برای قراردادهایی که مبلغ آن مازاد بر 10 برابر نصاب معاملات متوسط باشد الزامی است . بدیهی است درصورت عدم ارائه صورت مالی فوق الاشاره از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه خودداری می گردد .

« نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه به هر تعداد مناقصه گر می باشد » .

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 12 » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس مازندران ، ساری ، بلوار طالقانی شرکت گازاستان مازندران امور پیمانها مراجعه نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرسhttp : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

روابط عمومی شرکت گاز مازندران

 


1393/8/7 چهارشنبه
..
آگهي فراخوان عدم مناقصه خريد لوله هاي فولادي 55438 

آگهی فراخوان عدم مناقصه خرید لوله های فولادی

55438

 

بدینوسیله شرکت گاز استان مازندران انصراف تامین لوله های فولادی را به روش مناقصه عمومی دو مرحله ای که در دو نوبت و به شماره آگهی 31050 در روزنامه های کثیر الانتشار درج و در سایت شرکت گاز استان مازندران ثبت گردیده اعلام داشته و مناقصه یاد شده کان لم یکن تلقی میگردد

 

روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران


1393/7/6 يكشنبه
..
خدمات امداد رساني مشترکين ، تعميراتي ، حمل ونقل خودروها و وصول مطالبات شهرهاي آمل ، محمودآباد ، نور ، نوشهروچالوس ، کلاردشت ، عباس آباد و تنکابن و رامسر 49454 

آگهی مناقصه عمومی *

        (یک مرحله ای )

49454

شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد خدمات امداد رسانی مشترکین ، تعمیراتی ، حمل ونقل خودروها و وصول مطالبات شهرهای آمل ، محمودآباد ، نور ، نوشهروچالوس ، کلاردشت ، عباس آباد و تنکابن و رامسر رابا مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .

 1. شرح مختصر کار : خدمات امداد رسانی مشترکین ، تعمیراتی ، حمل ونقل خودروها و وصول مطالبات شهرهای آمل ، محمودآباد ، نور ، نوشهروچالوس ، کلاردشت ، عباس آباد و تنکابن و رامسر
 2. مدت اجرای پروژه  : 365 روز
 3. محل اجرای پروژه : در محدوده گاز استان مازندران
 4. محل تامین اعتبار : منابع داخلی / سایر منابع
 5. مبلغ برآورد: 42.328.331.335 ریال  (  چهل ودو میلیارد و سیصدوبیست وهشت میلیون و سیصدوسی ویک هزار و سیصدوسی وپنج  ریال)
 6. میزان تضمین شرکت درمناقصه : 133.485.000  ریال ( یکصدوسی وسه میلیون و چهارصدوهشتادوپنج هزار ریال)
 7. نوع تضمین شرکت درمناقصه : ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 42956/ت 28493 هـ   مورخ 11/8/1382 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قیدگردیده واریز گردد .
 8. زمان توزیع اسناد : ازدوشنبه 24/6/93 الی پایان وقت اداری (ساعت 15) روز چهار شنبه 26/6/93 ( با دردست داشتن فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال به حساب شماره 2174635008003 بانک ملی بلوار طالقانی )
 9. زمان اعاده پیشنهاد : تا پایان وقت اداری (ساعت 16) شنبه 5/7/93
 10. زمان گشایش پیشنهادات : یکشنبه 6/7/93 ساعت 14
 11. مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است .
 12. شرایط متقاضی :

 13. داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه
 14. اشخاص دارای گواهی صلاحیت معتبر و مرتبط از اداره کار و امور اجتماعی و ارائه آن به هنگام خرید اسناد
 15. داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه و حسن انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما
 16. داشتن کداقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی
 17. ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir
 18. ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده برای قراردادهایی که مبلغ آن مازاد بر 10 برابر نصاب معاملات متوسط باشد الزامی است . بدیهی است درصورت عدم ارائه صورت مالی فوق الاشاره از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه خودداری می گردد .

« حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه 3 مناقصه گر می باشد » .

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 12 » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس مازندران ، ساری ، بلوار طالقانی شرکت گازاستان مازندران امور پیمانها مراجعه نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرسhttp : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران


1393/6/29 شنبه
..
خدمات امداد رساني مشترکين ، تعميراتي ، حمل ونقل خودروها و وصول مطالبات شهرهاي گلوگاه ، نکا، بهشهر ، ساري ، قائمشهر ، سوادکوه شمالي ، جويبار ، سيمرغ ، بابل ، بابلسر ، فريدونکنار و مياندرود49453 

* آگهی مناقصه عمومی *

        (یک مرحله ای )

49453

شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد خدمات امداد رسانی مشترکین ، تعمیراتی ، حمل ونقل خودروها و وصول مطالبات شهرهای گلوگاه ، نکا، بهشهر ، ساری ، قائمشهر ، سوادکوه شمالی ، جویبار ، سیمرغ ، بابل ، بابلسر ، فریدونکنار و میاندرود را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .

 1. شرح مختصر کار : خدمات امداد رسانی مشترکین ، تعمیراتی ، حمل ونقل خودروها و وصول مطالبات شهرهای گلوگاه ، نکا، بهشهر ، ساری ، قائمشهر ، سوادکوه شمالی ، جویبار ، سیمرغ ، بابل ، بابلسر ، فریدونکنار و میاندرود
 2. مدت اجرای پروژه  : 365 روز
 3. محل اجرای پروژه : در محدوده گاز استان مازندران
 4. محل تامین اعتبار : منابع داخلی / سایر منابع
 5. مبلغ برآورد: 62.615.242.836 ریال  ( شصت ودو میلیارد و ششصدوپانزده میلیون و دویست وچهل ودو هزار و هشتصدوسی وشش  ریال)
 6. میزان تضمین شرکت درمناقصه : 194.346.000 ریال ( یکصدونودوچهار میلیون و سیصدوچهل وشش هزار ریال)
 7. نوع تضمین شرکت درمناقصه : ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 42956/ت 28493 هـ   مورخ 11/8/1382 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قید گردیده واریز گردد .
 8. زمان توزیع اسناد : ازدوشنبه 24/6/93 الی پایان وقت اداری (ساعت 15) روز چهار شنبه 26/6/93 ( با دردست داشتن فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال به حساب شماره 2174635008003 بانک ملی بلوار طالقانی )
 9. زمان اعاده پیشنهاد : تا پایان وقت اداری (ساعت 16) شنبه 5/7/93
 10. زمان گشایش پیشنهادات : یکشنبه 6/7/93 ساعت 14

مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است .

شرایط متقاضی :

 • داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه
 • اشخاص دارای گواهی صلاحیت معتبر و مرتبط از اداره کار و امور اجتماعی و ارائه آن به هنگام خرید اسناد
 • داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه و حسن انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما
 • داشتن کداقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی
 • ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir
 • ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده برای قراردادهایی که مبلغ آن مازاد بر 10 برابر نصاب معاملات متوسط باشد الزامی است . بدیهی است درصورت عدم ارائه صورت مالی فوق الاشاره از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه خودداری می گردد .

« حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه 3 مناقصه گر می باشد » .

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 12 » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس مازندران ، ساری ، بلوار طالقانی شرکت گازاستان مازندران امور پیمانها مراجعه نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرسhttp : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران


1393/6/29 شنبه
..
ساخت ونصب 600 علمک پلي اتيلن متمرکز و پراکنده در سطح شهرستان قائمشهر با الويت پل سفيد به روش 49451 

آگهی مناقصه عمومی *

        (یک مرحله ای )

49451

شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد ساخت ونصب 600 علمک پلی اتیلن متمرکز و پراکنده در سطح شهرستان قائمشهر با الویت پل سفید به روش PC را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .

 1. شرح مختصر کار: ساخت ونصب 600 علمک پلی اتیلن متمرکز و پراکنده در سطح شهرستان قائمشهر با الویت پل سفید به روش PC
 2. مدت اجرای پروژه  : 240 روز
 3. محل اجرای پروژه : در محدوده گاز استان مازندران
 4. محل تامین اعتبار : منابع داخلی / سایر منابع
 5. مبلغ برآورد:2.352.853.184 (دو میلیارد و سیصدوپنجاه ودو میلیون و هشتصدوپنجاه وسه هزار و یکصدوهشتادوچهار ریال)
 6. میزان تضمین شرکت درمناقصه : 13.560.000  ریال ( سیزده میلیون و پانصدوشصت هزار ریال )
 7. نوع تضمین شرکت درمناقصه : ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 42956/ت 28493 هـ   مورخ 11/8/1382 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قید گردیده واریز گردد .   
 8. زمان توزیع اسناد : ازدوشنبه 31/6/93 الی پایان وقت اداری (ساعت 15) روز چهار شنبه 2/7/93 ( با دردست داشتن فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال به حساب شماره 2174635008003 بانک ملی بلوار طالقانی )
 9. زمان اعاده پیشنهاد : تا پایان وقت اداری (ساعت 16) شنبه 12/7/93
 10. زمان گشایش پیشنهادات : دوشنبه 14/7/93 ساعت 14

مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است .

شرایط متقاضی :

 • داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه
 • اشخاص دارای گواهی صلاحیت رشته تاسیسات و تجهیزات با رتبه و ظرفیت مجاز
 • داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه و حسن انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما
 • داشتن کداقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی
 • ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir
 • ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده برای قراردادهایی که مبلغ آن مازاد بر 10 برابر نصاب معاملات متوسط باشد الزامی است . بدیهی است درصورت عدم ارائه صورت مالی فوق الاشاره از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه خودداری می گردد .

« حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه 3 مناقصه گر می باشد » .

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 12 » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس مازندران ، ساری ، بلوار طالقانی شرکت گازاستان مازندران امور پیمانها مراجعه نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرسhttp : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران


1393/6/29 شنبه
..
ساخت ونصب 500 عدد علمک پلي اتيلن پراکنده در سطح ناحيه نوشهروچالوس به روش 49439 

آگهی مناقصه عمومی *

        (یک مرحله ای )

49439

شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد ساخت ونصب 500 عدد علمک پلی اتیلن پراکنده در سطح ناحیه نوشهروچالوس به روش PC را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .

 1. شرح مختصر کار: ساخت ونصب 500 عدد علمک پلی اتیلن پراکنده در سطح ناحیه نوشهروچالوس
   به روش
  PC
 2. مدت اجرای پروژه  : 210 روز
 3. محل اجرای پروژه : در محدوده گاز استان مازندران
 4. محل تامین اعتبار : منابع داخلی / سایر منابع
 5. مبلغ برآورد:2.248.243.464 (دو میلیارد و دویست وچهل وهشت میلیون و دویست وچهل وسه هزار و چهارصدوشصت وچهار ریال)
 6. میزان تضمین شرکت درمناقصه : 13.245.000  ریال ( سیزده میلیون و دویست وچهل و پنج هزار ریال )
 7. نوع تضمین شرکت درمناقصه : ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 42956/ت 28493 هـ   مورخ 11/8/1382 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قید گردیده واریز گردد .
 8. زمان توزیع اسناد : از دوشنبه 24/6/93 الی پایان وقت اداری (ساعت 15) روز چهار شنبه 26/6/93 ( با دردست داشتن فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال به حساب شماره 2174635008003 بانک ملی بلوار طالقانی )
 9. زمان اعاده پیشنهاد : تا پایان وقت اداری (ساعت 16) شنبه 5/7/93
 10. زمان گشایش پیشنهادات : یکشنبه 6/7/93 ساعت 14
 11. مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است .پ
 12. شرایط متقاضی :

 13. داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه
 14. اشخاص دارای گواهی صلاحیت رشته تاسیسات و تجهیزات با رتبه و ظرفیت مجاز
 15. داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه و حسن انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما
 16. داشتن کداقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی
 17. ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir
 18. ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده برای قراردادهایی که مبلغ آن مازاد بر 10 برابر نصاب معاملات متوسط باشد الزامی است . بدیهی است درصورت عدم ارائه صورت مالی فوق الاشاره از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه خودداری می گردد .

« حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه 3 مناقصه گر می باشد » .

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 11 » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس مازندران ، ساری ، بلوار طالقانی شرکت گازاستان مازندران امور پیمانها مراجعه نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرسhttp : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران


1393/6/29 شنبه
..
ساخت ونصب 750 انشعاب پلي اتيلن متمرکز و پراکنده در سطح شهرستانهاي ساري - مياندرود به روش 49438 
..
نصب 5500 عدد کنتور و رگلاتور در سطح شهرستان آمل 49437 

* آگهی مناقصه عمومی *

        (یک مرحله ای )

49437

شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد نصب 5500 عدد کنتور و رگلاتور در سطح شهرستان آمل را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .

 1. شرح مختصر کار: نصب 5500 عدد کنتور و رگلاتور در سطح شهرستان آمل
 2. مدت اجرای پروژه  : 365 روز
 3. محل اجرای پروژه : در محدوده گاز استان مازندران
 4. محل تامین اعتبار : منابع داخلی / سایر منابع
 5. مبلغ برآورد:1.652.418.822 (یک میلیارد و ششصدوپنجاه ودو میلیون و چهارصدوهجده هزار و هشتصدوبیست ودو ریال)
 6. میزان تضمین شرکت درمناقصه : 11.458.000  ریال (یازده میلیون و چهارصدوپنجاه وهشت هزار ریال )
 7. نوع تضمین شرکت درمناقصه : ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 42956/ت 28493 هـ   مورخ 11/8/1382 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قید گردیده واریز گردد .
 8. زمان توزیع اسناد : ازدوشنبه 24/6/93 الی پایان وقت اداری (ساعت 15) روز چهار شنبه 26/6/93 ( با دردست داشتن فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال به حساب شماره 2174635008003 بانک ملی بلوار طالقانی )
 9. زمان اعاده پیشنهاد : تا پایان وقت اداری (ساعت 16) شنبه 5/7/93
 10. زمان گشایش پیشنهادات : یکشنبه 6/7/93 ساعت 14
 11. مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است .
 12. شرایط متقاضی :

 13. داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه
 14. اشخاص دارای گواهی صلاحیت رشته تاسیسات و تجهیزات با رتبه و ظرفیت مجاز
 15. داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه و حسن انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما
 16. داشتن کداقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی
 17. ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir
 18. ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده برای قراردادهایی که مبلغ آن مازاد بر 10 برابر نصاب معاملات متوسط باشد الزامی است . بدیهی است درصورت عدم ارائه صورت مالی فوق الاشاره از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه خودداری می گردد .

« حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه 3 مناقصه گر می باشد » .

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 12 » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس مازندران ، ساری ، بلوار طالقانی شرکت گازاستان مازندران امور پیمانها مراجعه نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرسhttp : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران


1393/6/29 شنبه
..
12345678910...>>>