تعمیرات ونگهداری تاسیسات بابلسر - تعمیرات ساری -ساخت و نصب علمک قائمشهر - نصب کنتور تنکابن
   نصب کنتور ورگلاتور ساری و علمک تنکابن و کنتور رگلاتور امل
   ساخت و نصب 200 علمک پلی اتیلن پراکنده ودر سطح شهرستان تنکابن و کنتور ورگلاتور آمل و قائمشهر
   گازرسانی به روستاهای شهرستان نور
   خط تغذیه و شبکه توزیع گاز روستاهای چهاردانگه و هزار جریب نکاء
   تعمیرات کلیه تاسیسات گازرسانی انشعاب در ناحیه تنکابن
   خدمات امداد و تعمیرات بابل آمل بابلسر نور محمودآباد فریدونکنار و ساخت و نصب 500عدد علمک نوشهر و چالوس و خدمات امداد به مشترکین چالوس تنکابن و...
   پروژه خط تغذیه روستاهای دو دانگه ساری - گازرسانی به روستاهای چهاردانگه
   چاپ قبوض - گازرسانی به صنایع در قالب حفره خالی ناحیه بهشهر
   تعمیر و نگهداری از تاسیسات گاز شهرستان بابلسر
   شبکه توزیع گاز روستاهای پهندر ، داماد کلا ، رسکت علیا و... دودانگه ساری
   تهیه لیست کوتاه جهت مناقصات محدود
   خط تغذیه و شبکه توزیع گاز روستاهای چهار دانگه و دودانگه ساری
   تعمیرات و نگهداری از تاسیسات اداره گاز شهرستان عباس آباد به روش pc
   خدمات امدادی به مشترکین ساری - سوادکوه - چالوس
   ساخت و نصب علمک پلی اتیلن نوشهر و قائمشهر
   ساخت و نصب انشعاب حفره خالی و آمل - نوشهر - سوادکوه -قائمشهر
   تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه و شبکه توزیع مرزن آباد و بابل
   ساخت نصب 400 انشعاب پراکنده ناحیه قائمشهر
   گازرسانی به روستای کسوت ، نقیب ده علمدارده ، و...
   

12345678910...>>>

مناقصات و مزايده ها