ساخت و نصب علمک ساری -300 انشعاب نکاء - تعمیرات سیمرغ -ساخت و نصب علمک گلوگاه - تعمیرات فریدونکنار
   قرائت کنتور رامسر - قائمشهر - محمود اباد
   خط تغذیه هزار جریب گلوگاه - باقیمانده گازرسانی اسالم
   آگهی تجدید مزایده شیرهای سماوری
   نصب کنتور رامسر - ساخت علمک آمل - احداث ساختمان رامسر - پیمان حجمی تعمیرات
   شبکه خط تغذیه و توزیع گاز هزار جریب نکاء
   تعمیرات تاسیسات گازرسانی ساری - احداث ایستگاه -ساخت و نصب علمک نوشهر
   انجام فعالیتهای تاسیسات گازرسانی فریدونکنار - محمودآباد و نصب 1500عدد کنتور ورگلاتور نکاء
   ساخت و نصب 500 انشعاب زرگر شهر - 300علمک رامسر - 200علمک فریدونکنار
   خط تغذیه و شبکه توزیع هزار جریب نکاء و دوهزار تنکابن
   خط تغذیه و توزیع ایستگاه تقلیل فشار روستاهای هزار جریب نکاء
   گازرسانی به روستاهای سیاسان و ... رامسر
   فعالیت های تعمیرات اداره گاز ساری ، هولار - ساخت و نصب انشعاب عباس آباد
   آگهی تجدید مزایده فروش شیرهای سماوری جوشی
   شبکه خط تغذیه و توزیع مرزن آباد و دوهزار تنکابن
   نصب کنتور ورگلاتور ساری - ساختو نصب انشعاب مرزیکلا و بهشهر و ساری - احداث ایستگاه رامسر
   تعمیرات تاسیسات گازرسانی تنکابن و آمل - ساخت و نصب 500عدد انشعاب تنکابن
   اقلام عمومی و یدکی انبار 01
   نصب 2000عدد کنتور و رگلاتور در ناحیه نوشهر و چالوس
   تعمیرات کلیه تاسیسات گازرسانی شهرستان محمود آباد و بابل
   

12345678910...>>>

مناقصات و مزايده ها