500 عدد انشعاب تنکابن - 300 علمک تنکابن
   چاپ قبوض گاز بها
   خدمات مدیریت بهره برداری شهر بهنمیر از توابع شهرستان بابلسر- ساخت و نصب 300عدد انشعاب
   تجدید مزایده لوازم الکتریکی
   مزایده دستگاه تلفن
   مزایده نوار پرایمر
   موتور پمپ آب
   آگهی فراخوان لیست کوتاه
   نصب کنتور و رگلاتور محمود آباد - آمل
   انجام فعالیت های تعمیراتی پل سفید
   چاپ قبض
   خدمات امدادی به مشترکین و تاسیسات گاز
   انجام فعالیت های تعمیراتی نور وزیر آب
   ساخت و نصب 800 عدد انشعاب پراکنده محمود آباد - ساخت و نصب 550 عدد انشعاب پلی اتیلن آمل
   ساخت ونصب علمک چالوس و کنتور محمود آباد و قائمشهر
   فراخوان شناسایی مناقصه گران جهت اجرای پروژه های گازرسانی
   ساخت و نصب بابل و ساخت و نصب انشعاب قائمشهر و....
   ساخت و نصب 200 عدد انشعاب عباس آباد
   مزایده فروش اتصالات پلی اتیلن
   مزایده فروش لوله های پلی اتیلن
   

12345678910...>>>

مناقصات و مزايده ها