خط تغذیه و شبکه سوادکوه
   خط تغذیه و شبکه سوادکوه
   انجام تعمیرات فریدونکنار و ونور و....
   خرید کامپیوتر و اسکنر
   خط تغذیه و شبکه شهرستان ساری - شهرستان تنکابن
   نصب 5000 کنتور ورگلاتوز قائمشهر
   مزایده فروش نیسان پیکاب دو کابین
   خدمات نشت یابی و بازرسی ایستگاههای تقلیل فشار
   پروژه گازرسانی به روستاهای کلیجانرستاق ساری
   نصب 2000 کنتور ورگلاتور -ساخت و نصب 500 علمک - تهیه مصالح
   نصب 5000 کنتور و رگلاتور - تهیه ساخت و نصب ایستگاه
   قرائت کنتور ، توزیع قبوض گاز و وصول مطالبات تنکابن
   خرید رگلاتور های گازی سال 96
   خدمات نشت یابی و بازرسی ایستگاهها
   شاخت و نصب 300 علمک - احداث عملیات ساختمانی
   خرید 62 دستگاه ایستگاه کابینتی تقلیل فشار
   ساخت 1000 انشعاب کیاسر - پیمان حجمی تعمیرات - تعمیرات منطقه یک ساری و....
   خرید کنتور های گازی مورد نیاز سال 96
   خط تغذیه و توزیع شبکه هزار جریب نکاء
   ساخت و نصب علمک ساری -300 انشعاب نکاء - تعمیرات سیمرغ -ساخت و نصب علمک گلوگاه - تعمیرات فریدونکنار
   

12345678910...>>>

مناقصات و مزايده ها