دوشنبه 6 خرداد 1398   01:40:12
مناقصه و مزایده
14:541397/1/21 سه‌شنبه
ساخت و نصب 500 عدد علمک پراکنده و 2000 متر شبکه پلی اتیلن حفره خالی در سطح ناحیه بابل با اولویت شهرهای خشرودپی و گلوگاه به روش pc

* آگهی مناقصه عمومی *

مناقصه(یک مرحله ای ) 147891

شرکت گاز استان مازندران در نظردارد مناقصات جدول ذیل را بین پیمانکاران واجد شرایط  را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید .

 

1-   شرح مختصر کار :

ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ تضمین

مبلغ برآورد

1

ساخت و نصب 500 عدد علمک پراکنده و 2000 متر شبکه پلی اتیلن حفره خالی در سطح ناحیه بابل با اولویت شهرهای خشرودپی و گلوگاه به روش pc

278.440.000

5.568.760.431

2

ساخت و نصب 500 عدد علمک متمرکز و 2000 متر شبکه پلی اتیلن حفره خالی در سطح ناحیه بابل با اولویت شهرهای بابلکنار ، بندپی شرقی به روش pc

337.190.000

6.743.719.498

3

ساخت و نصب 500 عدد انشعاب پلی اتیلن پراکنده در سطح ناحیه قائمشهر به روش pc

202.210.000

4.044.152.130

4

انجام فعالیت های نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی در سطح شهرستان عباس آباد و روستاها به روش pc(تجدید مناقصه)

210.360.000

4.207.130.144

 

2-  محل اجرای پروژه : در محدوده گاز استان مازندران

3- محل تامین اعتبار : منابع داخلی/ سایر منابع

4- نوع تضمین فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 هـ   مورخ 1394/9/22 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قید گردیده واریز گردد .

5- زمان توزیع اسناد : از دوشنبه 97/1/27 الی روز چهارشنبه 97/1/29 ( با دردست داشتن فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال به حساب شماره 2174635008003 بانک ملی بلوار طالقانی )

6-  زمان اعاده پیشنهاد : تا پایان وقت اداری (ساعت16) شنبه 97/2/8

7-  زمان گشایش پیشنهادات : یکشنبه  97/2/9  ساعت 14

8- مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است .

 

9- شرایط متقاضی :

-        اشخاص دارای گواهی صلاحیت رشته تاسیسات و تجهیزات یا نفت و با  ظرفیت آزاد مجاز

-        داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

-        داشتن کداقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی

-        ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir  

-        ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 95/12/29 برای پیشنهادهای بالای  10برابر نصاب معاملات متوسط باشد الزامی است .

-    « حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه هابرای ردیف 4 به هر تعداد و برای ردیف 1 الی 3  "سه مناقصه گر" می باشد » .

 

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 9 » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس مازندران ، ساری ، بلوار طالقانی شرکت گازاستان مازندران امور پیمانها مراجعه نمایند .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس
http : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

تاریخ به روز رسانی:.
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما