يكشنبه 1 ارديبهشت 1398   00:25:28
مناقصه و مزایده
11:121397/8/28 دوشنبه
پروژه خدمات مدیریت بهره برداری شهر کلاردشت و بخش مرزن آباد از توابع شهرستان چالوس

* آگهی تجدید مناقصه عمومی *      
  مناقصه(
یک مرحله ای )89077

شرکت گاز استان مازندران در نظردارد پروژه خدمات مدیریت بهره برداری شهر کلاردشت و بخش مرزن آباد از توابع شهرستان چالوس را بین پیمانکاران واجد شرایط  را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید .

شرح مختصر کار :

1-    پروژه خدمات مدیریت بهره برداری شهر کلاردشت و بخش مرزن آباد از توابع شهرستان چالوس

2-   مدت اجرای پروژه  :  3 سال             

3-  محل اجرای پروژه : در محدوده گاز استان مازندران

4-  محل تامین اعتبار : منابع داخلی/ سایر منابع

5-  مبلغ برآورد : 85.462.550.145(هشتاد و پنج میلیارد و چهارصد و شصت و دو میلیون و پانصد و پنجاه هزار و یکصد و چهل و پنج ) ریال

6-  میزان تضمین فرایند ارجاع کار: 3.209.300.000 (سه میلیارد و دویست و نه میلیون و سیصد هزار) ریال

7- نوع تضمین فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 هـ   مورخ 1394/9/22 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قید گردیده واریز گردد .

8- اعلام آمادگی: مناقصه گران می بایست از تاریخ درج آگهی الی پایان وقت اداری (ساعت 15) روز چهارشنبه 97/8/30  جهت اعلام آمادگی به صورت ثبت اتوماسیونی (شماره فکس اتوماسیون 011-33204281) اقدام نمایند. بدیهی است به نامه های بعد از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9-  زمان توزیع اسناد :شرکتهایی که اعلام آمادگی نموده اند، ازسه شنبه 97/9/6 الی پایان وقت اداری (ساعت 15) روز چهارشنبه 97/9/7  با دردست داشتن فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال به شماره شبا 440100004101102638160527IR     بانک مرکزی جمهوری اسلامی

10-زمان اعاده پیشنهاد : تا پایان وقت اداری (ساعت16) شنبه 97/9/17

11- زمان گشایش پیشنهادات : یکشنبه 97/9/18 ساعت 14

12-مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است .

 

13- شرایط متقاضی :

-        اشخاص دارای گواهی صلاحیت رشته تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز با رتبه و ظرفیت آزاد مجاز

-        داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرایند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

-        داشتن کداقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی

-        ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir  

-        ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 96/12/29 برای پیشنهادهای بالای  10 برابر نصاب معاملات متوسط باشد الزامی است .

-        « حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه به هر تعداد مناقصه گر می باشد » .

 

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 12 » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس مازندران ، ساری ، بلوار طالقانی شرکت گازاستان مازندران امور پیمانها مراجعه نمایند .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس
http : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

تاریخ به روز رسانی:.
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما