دوشنبه 6 خرداد 1398   01:39:49
مناقصه و مزایده
11:571397/10/22 شنبه
تهیه مصالح ، حمل ، نصب ، اجرا ، آزمایش ، راه اندازی و تحویبل شبکه برق رسانی به ایستگاههای سی جی اس تلمادره و کیاسر چهاردانگه ساری ، همچنین ایستگاههای سی پی اس علی آباد ، کرسب و کلیج کلای دودانگه ساری و همچنین ایستگاه تی بی اس ، سی پی اس وناجم چهاردانگه س

* آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی *

  مناقصه(یک مرحله ای )110418

     شرکت گاز استان مازندران در نظر تهیه مصالح ، حمل ، نصب ، اجرا ، آزمایش ، راه اندازی و تحویبل شبکه برق رسانی به ایستگاههای سی جی اس تلمادره و کیاسر چهاردانگه ساری ، همچنین ایستگاههای سی پی اس علی آباد ، کرسب و کلیج کلای دودانگه ساری و همچنین ایستگاه تی بی اس ، سی پی اس وناجم چهاردانگه ساری از طریق فراخوان ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکتهای دارای رزومه کاری مناسب اقدام نماید . بدینوسیله از کلیه شرکتهای واجد شرایط که مایل به شرکت در این ارزیابی هستند دعوت می گردد از تاریخ درج اگهی الی 97/10/19 جهت اعلام آمادگی به امور پیمان ها مراجعه نموده تا نسبت به معرفی آنها جهت دریافت استعلام ارزیابی کیفی به واحد کمیته فنی – بازرگانی اقدام گردد. اسناد تکمیل شده می بایست حداکثر تا تاریخ 97/11/3 به کمیته فنی بازرگانی تحویل گردد .

     بدیهی است به اسناد تحویل شده بعد از مهلت تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد . شرکت گاز استان مازندران پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطلاعات مندرج در پرسشنامه در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی شرکت کنندگان اقدام و از شرکتهای واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه متعاقباً دعوت بعمل خواهد آورد .بدیهی است از این ارزیابی کیفی برای مناقصات محدود در آینده استفاده خواهدشد.  ضمناً ارائه مدارک و پرسشنامه های تکمیل شده هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد . خواهشمند است در نامه اعلام آمادگی ، آدرس ، کدپستی و تلفن به وضوح مشخص گردد و به شماره 33204281-011 فکس گردد . و یا حضو را" به امور پیمانها :به آدرس: ساری بلوار طالقانی شرکت گاز استان مازندران ساختمان شماره 2 طبقه سوم ارسال گردد.

آدرس کمیته فنی بازرگانی : ساری بلوارطالقانی شرکت گاز استان مازندران 33204063-011

عنوان و مشخصات کلی پروژه :

1-    تهیه مصالح ، حمل ، نصب ، اجرا ، آزمایش ، راه اندازی و تحویبل شبکه برق رسانی به ایستگاههای سی جی اس تلمادره و کیاسر چهاردانگه ساری ، همچنین ایستگاههای سی پی اس علی آباد ، کرسب و کلیج کلای دودانگه ساری و همچنین ایستگاه تی بی اس ، سی پی اس وناجم چهاردانگه ساری

2-   نام و نشانی مناقصه گزار : شرکت گازمازندران ساری ، بلوارطالقانی ، ساختمان مرکزی واحد امور پیمانها

3-  مدت اولیه پیمان     90 روز

4-  محل تامین اعتبار : سایر منابع

5-  مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یک بار قابل تمدید می باشد .

6-    مبلغ برآورد : 2.583.869.285 (دو میلیارد و پانصد و هشتاد و سه میلیون و هشتصد و شصت و نه هزار و دویست و هشتاد و پنج) ریال

7-  حداقل امتیاز کیفی :   50

8-  میزان تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار : 129.194.000 ( یکصد و بیست و نه میلیون و یکصد و نود و چهار هزار ) ریال

9-   نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 هـ   مورخ 22/9/1394 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قید گردیده واریز گردد .  

10-   زمان ارائه  پیشنهادمالی : تا شنبه 97/11/27 ساعت 16

11-    زمان گشایش پیشنهادات : یکشنبه 97/11/28 ساعت 14

ضمنا: هرگونه تغییر در زمان های یاد شده کتبا اعلام می گردد .

12- شرایط متقاضی :

-        اشخاص دارای گواهی صلاحیت رشته نیرو با ظرفیت آزاد مجاز

-        داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرایند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

-        داشتن کداقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی

-        ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir  

-        ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 96/12/29 برای پیشنهادهای بالای 10 برابر نصاب معاملات متوسط الزامی است .

-        قیمتها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.(در صورتیکه کالا مشابه تولید داخل دارد)

-        « حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه " به هر تعداد " می باشد » .

 

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 12 » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس مازندران ، ساری ، بلوار طالقانی شرکت گازاستان مازندران امور پیمانها مراجعه نمایند .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس
http : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

تاریخ به روز رسانی:.
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما