يكشنبه 28 بهمن 1397   16:52:34
مناقصه و مزایده
1397/11/21 يكشنبه11:55

* آگهی فراخوان ارزیابی کیفی *

           مناقصه(یک مرحله ای )

           شماره مناقصه : 127959

شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد  تهیه مصالح ، حمل ، نصب و راه اندازی پنج مورد CPS در شهرستان آمل و حومه از طریق فراخوان ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکتهای دارای رزومه کاری مناسب اقدام نماید . بدینوسیله از کلیه شرکتهای واجد شرایط که مایل به شرکت در این ارزیابی هستند دعوت می گردد از تاریخ درج اگهی الی 97/11/30جهت اعلام آمادگی به امور پیمان ها مراجعه نموده تا نسبت به معرفی آنها جهت دریافت استعلام ارزیابی کیفی به واحد کمیته فنی – بازرگانی اقدام گردد. اسناد تکمیل شده می بایست حداکثر تا تاریخ 97/12/15 به کمیته فنی بازرگانی تحویل گردد .

     بدیهی است به اسناد تحویل شده بعد از مهلت تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد . شرکت گاز استان مازندران پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطلاعات مندرج در پرسشنامه در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی شرکت کنندگان اقدام و از شرکتهای واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه متعاقباً دعوت بعمل خواهد آورد .بدیهی است از این ارزیابی کیفی برای مناقصات محدود در آینده استفاده خواهدشد.  ضمناً ارائه مدارک و پرسشنامه های تکمیل شده هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد . خواهشمند است در نامه اعلام آمادگی ، آدرس ، کدپستی و تلفن به وضوح مشخص گردد و به شماره 33204281-011 فکس گردد . و یا حضو را" به امور پیمانها :به آدرس: ساری بلوار طالقانی شرکت گاز استان مازندران ساختمان شماره 2 طبقه سوم ارسال گردد.

آدرس کمیته فنی بازرگانی : ساری بلوارطالقانی شرکت گاز استان مازندران 33204063-011

عنوان و مشخصات کلی پروژه :

1-   موضوع :  تهیه مصالح ، حمل ، نصب و راه اندازی پنج مورد CPS در شهرستان آمل و حومه

2-   نام و نشانی مناقصه گزار : شرکت گازمازندران ساری ، بلوارطالقانی ، ساختمان مرکزی واحد امور پیمانها

3-  مدت اولیه پیمان :      90   روز

4-  محل تامین اعتبار : منابع داخلی

5-  مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یک بار قابل تمدید می باشد .

6-    مبلغ برآورد : 3.793.356.961 (سه میلیارد و هفتصد و نود و سه میلیون و سیصد و پنجاه و شش هزار و نهصد و شصت و یک) ریال

7-  حداقل امتیاز کیفی : 50   

8-  میزان تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار : 189.668.000 ( یکصد و هشتاد و نه میلیون و ششصد و شصت و هشت هزار ) ریال

9-   نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 هـ   مورخ 22/9/1394 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قید گردیده واریز گردد .  

10-   زمان ارائه  پیشنهادمالی : تا شنبه 98/1/17 ساعت 16

11-    زمان گشایش پیشنهادات : یکشنبه 98/1/18ساعت 14

ضمنا: هرگونه تغییر در زمان های یاد شده کتبا اعلام می گردد .

12- شرایط متقاضی :

-        اشخاص دارای گواهی صلاحیت رشته تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز با رتبه و ظرفیت آزاد مجاز

-        داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرایند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

-        داشتن کداقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی

-        ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir  

-        ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 96/12/29 برای پیشنهادهای بالای 10 برابر نصاب معاملات متوسط الزامی است .

-        قیمتها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.(در صورتیکه کالا مشابه تولید داخل دارد)

-        « حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه سه مناقصه گر می باشد » .

 

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 12 » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس مازندران ، ساری ، بلوار طالقانی شرکت گازاستان مازندران امور پیمانها مراجعه نمایند .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس
http : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

 

1397/11/21 يكشنبه11:51
* آگهی مناقصه عمومی *

مناقصه یک مرحله ایی

شماره مناقصه 127955

                            شرکت گاز استان مازندران در نظردارد مناقصات جدول ذیل را بین پیمانکاران واجد شرایط  را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید .

 

1-   شرح مختصر کار :

ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ تضمین

مبلغ برآورد

1

نصب 5000 عدد کنتور در ناحیه قائمشهر و روستاهای تابعه

143.885.700

2.877.713.996

2

خدمات امدادی به مشترکین و تاسیسات گاز ، تعمیرات و نگهداری تاسیسات ، خدمات حمل و نقل ماشین آلات و تجهیزات شهرستانهای قائمشهر ، بهشهر ، گلوگاه ، نکا ، سوادکوه ، سوادکوه شمالی ، سیمرغ ، جویبار

3.062.681.000

78.134.045.566

 

2-  محل اجرای پروژه : در محدوده گاز استان مازندران

3- محل تامین اعتبار : منابع داخلی / منابع جاری

4- نوع تضمین فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 هـ   مورخ 22/9/1394 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قید گردیده واریز گردد .

5- اعلام آمادگی: مناقصه گران می بایست از تاریخ درج آگهی الی پایان وقت اداری (ساعت 15) روز چهارشنبه 97/12/1 جهت اعلام آمادگی به صورت ثبت اتوماسیونی (شماره فکس اتوماسیون 011-33204281) اقدام نمایند. بدیهی است به نامه های بعد از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6- زمان توزیع اسناد :شرکتهایی که اعلام آمادگی نموده اند، از سه شنبه 97/12/6الی پایان وقت اداری (ساعت 15) روز چهارشنبه 97/12/8  با دردست داشتن فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال به شماره شبا 440100004101102638160527IR     بانک مرکزی جمهوری اسلامی

7-  زمان اعاده پیشنهاد : تا پایان وقت اداری (ساعت16) شنبه 97/12/18

8-  زمان گشایش پیشنهادات : یکشنبه  97/12/19ساعت 14

9-  مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است .

- شرایط متقاضی :

-      اشخاص دارای گواهی صلاحیت رشته تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز جهت ردیف 1 و داشتن مجوز متناسب از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ردیف 2با رتبه و ظرفیت آزاد مجاز

-        داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

-        داشتن کداقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی

-        ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir  

-        ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 96/12/29برای پیشنهادهای بالای  10برابر نصاب معاملات متوسط باشد الزامی است .

-        « حداقل نصاب پیشنهاد دهنده دراین مناقصه ها  سه مناقصه گر" می باشد » .

-        قیمتها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.(در صورتیکه کالا مشابه تولید داخل دارد)

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 10 » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس مازندران ، ساری ، بلوار طالقانی شرکت گازاستان مازندران امور پیمانها مراجعه نمایند .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس
http : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

1397/11/21 يكشنبه11:44

* آگهی مناقصه عمومی *

مناقصه یک مرحله ایی

شماره مناقصه 127955

                            شرکت گاز استان مازندران در نظردارد مناقصات جدول ذیل را بین پیمانکاران واجد شرایط  را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید .

 

1-   شرح مختصر کار :

ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ تضمین

مبلغ برآورد

1

نصب 5000 عدد کنتور در ناحیه قائمشهر و روستاهای تابعه

143.885.700

2.877.713.996

2

خدمات امدادی به مشترکین و تاسیسات گاز ، تعمیرات و نگهداری تاسیسات ، خدمات حمل و نقل ماشین آلات و تجهیزات شهرستانهای قائمشهر ، بهشهر ، گلوگاه ، نکا ، سوادکوه ، سوادکوه شمالی ، سیمرغ ، جویبار

3.062.681.000

78.134.045.566

 

2-  محل اجرای پروژه : در محدوده گاز استان مازندران

3- محل تامین اعتبار : منابع داخلی / منابع جاری

4- نوع تضمین فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 هـ   مورخ 22/9/1394 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قید گردیده واریز گردد .

5- اعلام آمادگی: مناقصه گران می بایست از تاریخ درج آگهی الی پایان وقت اداری (ساعت 15) روز چهارشنبه 97/12/1 جهت اعلام آمادگی به صورت ثبت اتوماسیونی (شماره فکس اتوماسیون 011-33204281) اقدام نمایند. بدیهی است به نامه های بعد از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6- زمان توزیع اسناد :شرکتهایی که اعلام آمادگی نموده اند، از سه شنبه 97/12/6الی پایان وقت اداری (ساعت 15) روز چهارشنبه 97/12/8  با دردست داشتن فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال به شماره شبا 440100004101102638160527IR     بانک مرکزی جمهوری اسلامی

7-  زمان اعاده پیشنهاد : تا پایان وقت اداری (ساعت16) شنبه 97/12/18

8-  زمان گشایش پیشنهادات : یکشنبه  97/12/19ساعت 14

9-  مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است .

- شرایط متقاضی :

-      اشخاص دارای گواهی صلاحیت رشته تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز جهت ردیف 1 و داشتن مجوز متناسب از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ردیف 2با رتبه و ظرفیت آزاد مجاز

-        داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

-        داشتن کداقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی

-        ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir  

-        ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 96/12/29برای پیشنهادهای بالای  10برابر نصاب معاملات متوسط باشد الزامی است .

-        « حداقل نصاب پیشنهاد دهنده دراین مناقصه ها  سه مناقصه گر" می باشد » .

-        قیمتها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.(در صورتیکه کالا مشابه تولید داخل دارد)

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 10 » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس مازندران ، ساری ، بلوار طالقانی شرکت گازاستان مازندران امور پیمانها مراجعه نمایند .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس
http : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

1397/11/21 يكشنبه11:40

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی رگولاتور 6 و 10  متر مکعبی  

مناقصه دو مرحله ای

 
شماره مناقصه 127628

 

شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد از طریق فراخوان ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکتهای دارای رزومه کاری مناسب جهت مناقصات ذیل اقدام نماید. بدینوسیله از کلیه شرکتهای واجد شرایط که مایل به شرکت در این ارزیابی هستند دعوت می گردد از تاریخ درج آگهی الی 97/12/1جهت اعلام آمادگی به تدارکات کالا مراجعه نموده تا نسبت به معرفی آنها جهت دریافت استعلام ارزیابی کیفی به واحد کمیته فنی بازرگانی اقدام گردد. اسناد تکمیل شده میبایست حداکثر تا تاریخ 97/12/11به کمیته فنی بازرگانی تحویل گردد.

بدیهی است به اسناد تحویل شده بعد از مهلت تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد. شرکت گاز استان مازندران پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطلاعات مندرج در پرسشنامه در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی شرکت کنندگان اقدام و از شرکتهای واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه متعاقباً دعوت بعمل خواهد آورد.

ضمناً ارائه مدارک و پرسشنامه های تکمیل شده هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. خواهشمند است در نامه اعلام آمادگی ، آدرس ، کدپستی و تلفن به وضوح مشخص گردد.

آدرس و شماره تماس امور کالا : ساری بلوار طالقانی شرکت گاز استان مازندران ساختمان شماره 2 طبقه همکف 33204066-011

آدرس و شماره تماس کمیته فنی بازرگانی : ساری بلوار طالقانی شرکت گاز استان مازندران ساختمان شماره یک طبقه همکف 33204063-011

 

عنوان و مشخصات کلی پروژه ها :

 

ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ تضمین

مبلغ برآورد

حداقل امتیاز فنی

1

خرید رگولاتور 6 و 10 متر مکعبی

2.275.000.000

45.500.000.000

60

 

1-   محل تامین اعتبار : منابع داخلی

2-  مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یک بار قابل تمدید می باشد.

3-    نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : ضمانتنامه بانکی معتبر بر اساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیئت وزیران به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/09/94 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قید گردیده واریز گردد.

4- زمان مهلت دریافت اسناد : 98/1/18 الی 98/1/21

5-  زمان ارسال پیشنهادات (عودت اسناد ): 98/2/21ساعت 16

6- زمان گشایش پیشنهادات : یکشنبه 98/2/22ساعت 14

ضمناً هرگونه تغییر در زمان های یادشده کتبا اعلام می گردد.

1-   شرایط متقاضی :

-          مدارک ثبتی شرکت حاوی تصاویر مصدق (رتبه ، کدپستی ، شناسه ملی ، کداقتصادی ، دامنه کاری ، تطابق امضا ، ضمانتنامه بانکی ، صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 29/12/96 ، تعهدنامه رعایت مبارزه با پولشویی ، اساسنامه ، آخرین تغییرات اساسنامه ، صورتجلسه مجمع عمومی ، فرم خود اظهاری ، مهر و امضاء پکیج پیمان ، کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء ، مشخصات اعضا، هیئت مدیره و سهام داران بالای 10% حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان (با توجه به الزام ارائه صورتهای مالی و حسابرسی شده ) و تکمیل فرم پولشویی ارسالی ، گواهی ایمنی صادره از اداره کار ، گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده

-          قرارداشتن در وندورلیست ( تولید کنندگان و تامین کنندگان ) شرکت ملی گاز /نفت ایران

-          ارزیابی مشتریان قبلی و گواهی حسن شهرت صادره توسط آنان

-          داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر (ارائه رزومه کاری مرتبط )

-          تضمین کیفیت خدمات پس از فروش محصولات (وارانتی )

-          نظام کیفیت و نحوه تضمین محصولات (گارانتی )

-          ثبت نام و اخذ کد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http:// iets.mporg.ir

-          « حد نصاب تعداد مناقصه گران در این مرحله از مناقصه  حداقل به تعداد  سه مناقصه گر میباشد.

-          جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran.ir

 

و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس http:// iets.mporg.ir مراجعه نمایید .

 
1397/11/21 يكشنبه11:23

* آگهی فراخوان ارزیابی کیفی*

                                                                                                     مناقصه عمومی (دو مرحله ای)

                                                                                                                            شماره مناقصه 127467

 

شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد از طریق فراخوان ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکتهای دارای رزومه کاری مناسب جهت مناقصات ذیل اقدام نماید . بدینوسیله از کلیه شرکتهای واجد شرایط که مایل به شرکت در این ارزیابی هستند دعوت می گردد از تاریخ درج آگهی الی     97/12/6 جهت  اعلام آمادگی به امور کالا مراجعه نموده تا نسبت به معرفی آنها جهت دریافت استعلام ارزیابی کیفی به واحد کمیته فنی بازرگانی اقدام گردد. اسناد تکمیل شده میبایست حداکثر تا تاریخ    97/12/15به کمیته فنی بازرگانی تحویل گردد . /

     بدیهی است به اسناد تحویل شده بعد از مهلت تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد . شرکت گاز استان مازندران پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطلاعات مندرج در پرسشنامه در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی شرکت کنندگان اقدام و از شرکتهای واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه متعاقباً دعوت بعمل خواهد آورد .

       ضمناً ارائه مدارک و پرسشنامه های تکمیل شده هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد . خواهشمند است در نامه اعلام آمادگی ، آدرس ، کدپستی و تلفن به وضوح مشخص گردد .

آدرس امور کالا : ساری بلوار طالقانی شرکت گاز استان مازندران ساختمان شماره 2 طبقه همکف  33204080  الی 89-داخلی 2357

آدرس کمیته فنی بازرگانی : ساری بلوارطالقانی شرکت گاز استان مازندران 33204063-011

عنوان و مشخصات کلی پروژه ها :

ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ تضمین(بریال)

مبلغ برآورد(بریال)

حداقل امتیازفنی

1

1*HP ProLiant DL380 Gen9 E5-2650V3 2.3GHZ 10-core 2P 32GB-R P440AR/2G 8SFF 2*10Gb 2*800W Perf server 752689-B21

2*HP 64GB Quad Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Load Reduced Memory Kit 726724-B21

 

1*HP 82E 8Gb 2-port PCIe Fiber Channel Host Bus adapter AJ763B

16*HP 600GB 12G SAS 15K rpm SFF(2.5-Inch) SC Enterprise 3yr warranty Hard drive 759212-B21

 

1*HP Smart Array P840/4GB FBWC 12Gb 2-ports Int SAS Controller 726897-B21

1*HP 2U Security Bezel Kit 666988-B21

1*HP DL380 Gen9 Additional 8SFF Bay2 cage/backplane Kit

سرور درخواستی CTO  نمی باشد و صرفا با پارت نامبر و مشخصات ذکر شده مورد تأیید است و همراه با دو سال گارانتی شرکت ارائه کننده

428.750.000

8.575.000.000

60

 

1-    محل تامین اعتبار : منابع داخلی

2-   مدت اعتبار پیشنهادها :سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یک بار قابل تمدید می باشد .

3- نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار : ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 هـ   مورخ 22/9/1394 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به شماره حساب  بانک مرکزی IR710100004001102607375883))واریز گردد .

4-  زمان مهلت دریافت اسناد : 97/1/24 الی 98/2/4

5-   زمان عودت  پیشنهادمالی : 98/2/21

6-  زمان گشایش پیشنهادات :  98/2/22

ضمنا: هرگونه تغییر در زمان های یاد شده کتبا اعلام می گردد.

 

     7- شرایط متقاضی :

-      - مدارک ثبتی شرکت حاوی تصاویر مصدق ( رتبه، کد پستی، شناسه ملی، کد اقتصادی، دامنه کاری، تطابق امضاء، ضمانتنامه بانکی، صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 96/12/29، تعهدنامه رعایت مبارزه با پولشویی، اساسنامه، آخرین تغییرات اساسنامه، صورتجلسه مجمع عمومی، فرم خود اظهاری، مهر و امضاء پکیج پیمان، کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء، مشخصات اعضاء هیات مدیره و سهام داران بالای 10% ، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان ( با توجه به الزام ارائه صورتهای مالی و حسابرسی شده  ) و تکمیل فرم پولشویی ارسالی ، گواهی ایمنی صادره از اداره کار ، گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده ،

-        - عضو وندور لیست وزارت نفت در حیطه تولید کنندگان یا تامین کنندگان  سرور 

-        - ارزیابی مشتریان قبلی و  گواهی حسن شهرت صادره توسط آنان

-        - داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر( ارائه رزمه کاری مرتبط)

-        - تضمین کیفیت خدمات پس از فروش محصولات(وارانتی)

-        - نظام کیفیت و نحوه تضمین محصولات ( گارانتی )

-        ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir

-        « حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در مناقصات دو مرحله ای به تعداد سه مناقصه گر  می باشد » .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس
http : // iets.mporg.ir مراجعه نمایید .

 

1397/11/13 شنبه16:24

* آگهی فراخوان ارزیابی کیفی *

           مناقصه(یک مرحله ای )

شماره مناقصه 123634
                

     شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد  باقیمانده کار خط توزیع 8 اینچ کتالم روستاهای واناکوه و ... خطوط تغذیه و شبکه توزیع گاز جاده دالخانی رامسر  از طریق فراخوان ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکتهای دارای رزومه کاری مناسب اقدام نماید . بدینوسیله از کلیه شرکتهای واجد شرایط که مایل به شرکت در این ارزیابی هستند دعوت می گردد از تاریخ درج اگهی الی 24/11/97 جهت اعلام آمادگی به امور پیمان ها مراجعه نموده تا نسبت به معرفی آنها جهت دریافت استعلام ارزیابی کیفی به واحد کمیته فنی – بازرگانی اقدام گردد. اسناد تکمیل شده می بایست حداکثر تا تاریخ 8/12/97 به کمیته فنی بازرگانی تحویل گردد .

     بدیهی است به اسناد تحویل شده بعد از مهلت تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد . شرکت گاز استان مازندران پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطلاعات مندرج در پرسشنامه در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی شرکت کنندگان اقدام و از شرکتهای واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه متعاقباً دعوت بعمل خواهد آورد .بدیهی است از این ارزیابی کیفی برای مناقصات محدود در آینده استفاده خواهدشد.  ضمناً ارائه مدارک و پرسشنامه های تکمیل شده هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد . خواهشمند است در نامه اعلام آمادگی ، آدرس ، کدپستی و تلفن به وضوح مشخص گردد و به شماره 33204281-011 فکس گردد . و یا حضو را" به امور پیمانها :به آدرس: ساری بلوار طالقانی شرکت گاز استان مازندران ساختمان شماره 2 طبقه سوم ارسال گردد.

آدرس کمیته فنی بازرگانی : ساری بلوارطالقانی شرکت گاز استان مازندران 33204063-011

عنوان و مشخصات کلی پروژه :

1-     موضوع :  باقیمانده کار خط توزیع 8 اینچ کتالم روستاهای واناکوه و ... خطوط تغذیه و شبکه توزیع گاز جاده دالخانی رامسر

2-   نام و نشانی مناقصه گزار : شرکت گازمازندران ساری ، بلوارطالقانی ، ساختمان مرکزی واحد امور پیمانها

3-  مدت اولیه پیمان      240     روز

4-  محل تامین اعتبار : سایر منابع

5-  مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یک بار قابل تمدید می باشد .

6-    مبلغ برآورد : 6.004.903.963 (شش میلیارد و چهار میلیون و نهصد و سه هزار و نهصد و شصت و سه) ریال

7-  حداقل امتیاز کیفی :   60    

8-  میزان تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار : 300.246.000 ( سیصد میلیون و دویست و چهل و شش هزار ) ریال

9-   نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 هـ   مورخ 22/9/1394 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قید گردیده واریز گردد .  

10-   زمان ارائه  پیشنهادمالی : تا شنبه 17/1/98 ساعت 16

11-    زمان گشایش پیشنهادات : یکشنبه 18/1/98 ساعت 14

ضمنا: هرگونه تغییر در زمان های یاد شده کتبا اعلام می گردد .

                 


12- شرایط متقاضی :

-        اشخاص دارای گواهی صلاحیت رشته تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز با رتبه و ظرفیت آزاد مجاز

-        داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرایند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

-        داشتن کداقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی

-        ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir  

-        ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 29/12/96 برای پیشنهادهای بالای 10 برابر نصاب معاملات متوسط الزامی است .

-        قیمتها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.(در صورتیکه کالا مشابه تولید داخل دارد)

-        « حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه سه مناقصه گر می باشد » .

 

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 12 » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس مازندران ، ساری ، بلوار طالقانی شرکت گازاستان مازندران امور پیمانها مراجعه نمایند .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس
http : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

 

 

 

 

 

1397/11/13 شنبه16:21

* آگهی مناقصه عمومی *

مناقصه(یک مرحله ای )

شماره مناقصه: 123630

                            شرکت گاز استان مازندران در نظردارد ساخت و نصب 750 عدد انشعاب پلی اتیلن و اجرای 1000 متر شبکه حفره خالی در سطح چهاردانگه و دودانگه ساری و روستاهای تابعه به روش PC را بین پیمانکاران واجد شرایط  را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید .

شرح مختصر کار :

1-  موضوع : ساخت و نصب 750 عدد انشعاب پلی اتیلن و اجرای 1000 متر شبکه حفره خالی در سطح چهاردانگه و دودانگه ساری و روستاهای تابعه به روش PC

2-   محل اجرای پروژه : در محدوده گاز استان مازندران

3-  محل تامین اعتبار : سایر منابع

4-  مبلغ برآورد : 7.722.050.157 (هفت میلیارد و هفتصد و بیست و دو میلیون و پنجاه هزار و یکصد و پنجاه و هفت ) ریال

5-  میزان تضمین فرایند ارجاع کار: 386.200.000 (سیصد و هشتاد و شش میلیون و دویست هزار ) ریال

6-  اعلام آمادگی: مناقصه گران می بایست از تاریخ درج آگهی الی پایان وقت اداری (ساعت 15) روز چهارشنبه 1/12/97 جهت اعلام آمادگی به صورت ثبت اتوماسیونی (شماره فکس اتوماسیون 011-33204281) اقدام نمایند. بدیهی است به نامه های بعد از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7-  زمان توزیع اسناد :شرکتهایی که اعلام آمادگی نموده اند، ازدوشنبه 6/12/97 الی پایان وقت اداری (ساعت 15) روز چهارشنبه 8/12/97  با دردست داشتن فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال به شماره شبا 440100004101102638160527IR     بانک مرکزی جمهوری اسلامی

8-  زمان اعاده پیشنهاد : تا پایان وقت اداری (ساعت16) شنبه 18/12/97

9-   زمان گشایش پیشنهادات : یکشنبه 19/12/97 ساعت 14

10-مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است         

 

 

-        11- شرایط متقاضی : اشخاص دارای گواهی صلاحیت رشته تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز با رتبه و ظرفیت آزاد مجاز

-        داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرایند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

-        داشتن کداقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی

-        ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir  

-        ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 29/12/96 برای پیشنهادهای بالای 10 برابر نصاب معاملات متوسط الزامی است .

-        قیمتها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.(در صورتیکه کالا مشابه تولید داخل دارد)

-        « حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه سه مناقصه گر می باشد » .

 

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 11 » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،
می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس مازندران ، ساری ، بلوار طالقانی شرکت گازاستان مازندران امور پیمانها مراجعه نمایند .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir
و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس
http : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

 

 

 

 

 

 

 

1397/10/22 شنبه12:00
مناقصه خریدویدئووال 55 اینچ وسرورDL380G9
1397/10/22 شنبه11:55
ساخت و نصب 400 انشعاب پلی اتیلن پراکنده و اجرای 4000 متر شبکه حفره خالی در سطح شهرستان محمودآباد به روش pc
1397/10/19 چهارشنبه14:42
گواهینامه صلاحیت پیمانکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوروزارت نفت ( تاسیسات و تجهیزات و ابنیه و رشته های نفت و گاز با پایه های 1 الی5
1397/10/9 يكشنبه09:00
کارهای ساختمانی احداث ایستگاه TBS روستای لیمونده هزارجریب(تجدید مناقصه)
1397/10/9 يكشنبه08:58
پکیچ اجرای سیستم مانیتورینگ ایستگاههای گاز مازندران (فاز اول) دو مرحله ای
1397/9/17 شنبه14:04
خدمات امدادی به مشترکین و تاسیسات گاز ، تعمیرات و نگهداری تاسیسات ، خدمات حمل و نقل ماشین آلات و تجهیزات شهرستان ساری و میاندرود
1397/9/17 شنبه14:02
لوله فولادی 10گرید B ضخامت 219/0
1397/9/17 شنبه14:00
خرید کنتور توربینی
1397/9/17 شنبه13:57
تجدید مناقصه خرید کنتور ارتقایافته دیافراگمی G4(5متر مکعبی)
1397/9/12 دوشنبه11:01
ساخت ونصب 500 علمک پراکنده در سطح ناحیه نوشهر و چالوس با اولویت چالوس به روش pc
1397/8/28 دوشنبه11:12
پروژه خدمات مدیریت بهره برداری شهر کلاردشت و بخش مرزن آباد از توابع شهرستان چالوس
1397/8/15 سه‌شنبه15:47
ساخت و نصب 50 علمک پراکنده و 5000 متر شبکه حفره خالی ناحیه قائمشهر به روش pc
12345>>>
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما