ثبت پيشنهاد

عنوان پیشنهاد
مشکلات فعلی و عیب و نقص های موجود راه حل مشکلات و رفع عیوب و نواقص
در صورت نیاز به توضیحات بیشتر لطفا موارد را بصورت فایل ضمیمه به آدرس پست الکترونیکی زیر ارسال نمایید. (mosharekat at nigc-mazandaran dot ir)
علل پیدایش مشکل راه حل پیشگیرانه مشکل
هزینه های اجرایی پیشنهاد(ریال)/ روزانه ثمره و درآمد اقتصادی پیشنهاد ( ریال )/ روزانه صرفه جویی وسود (درآمد منهای هزینه) /روزانه
هزینه های اجرایی پیشنهاد(ریال)/ ماهانه ثمره و درآمد اقتصادی پیشنهاد ( ریال )/ماهانه صرفه جویی وسود (درآمد منهای هزینه)/ ماهانه
هزینه های اجرایی پیشنهاد(ریال)/ سالانه ثمره و درآمد اقتصادی پیشنهاد ( ریال )/ سالانه صرفه جویی وسود (درآمد منهای هزینه)/ سالانه
هزینه های اجرایی پیشنهاد(ریال)/ پنج ساله ثمره و درآمد اقتصادی پیشنهاد ( ریال )/پنج ساله صرفه جویی وسود (درآمد منهای هزینه)/پنج ساله
لطفا مشخصات پیشنهاد دهنده و یا پیشنهاد دهندگان را بترتیب سهم مشارکت در پیشنهاد ، در این قسمت وارد نمایید
( * : در صورتی که در صنعت نفت اشتغال به کار دارید پر نمایید. )
نام نام خانوادگی * ش.پرسنلی* تحصیلات سن * سمت* محل کار / واحد سازمانی* شماره تماس
نام نام خانوادگی ش.پرسنلی* تحصیلات سن سمت* محل کار / واحد سازمانی* شماره تماس
نام نام خانوادگی ش.پرسنلی* تحصیلات سن سمت* محل کار / واحد سازمانی* شماره تماس
نام نام خانوادگی ش.پرسنلی* تحصیلات سن سمت* محل کار / واحد سازمانی* شماره تماس
آدرس پستی پیشنهاد دهنده و یا نماینده پیشنهاد دهندگان
آدرس پست الکترونیکی
منافع حاصله از پیشنهاد ( این قسمت توسط پیشنهاد دهنده علامت زده می شود.)