موفقیت های شرکت

1- انتخاب به عنوان دستگاه برتر استانی ، چندین سال پیاپی در جشنواره شهید رجایی


2- استقرار و استمرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 از سال 1382


3- استقرار و استمرار سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 از سال 1382


4- استقرار و استمرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی  OHSAS 18001از سال 1382


5- استقرار سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان ISO 10002 از سال 1387


6- استقرار سیستم مدیریت آموزش ISO 10015 از سال 1387


7- کسب مقام اول ستاد اقامه نماز در بین ادارات کل استان مازندران


8- کسب مقام اول ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در بین ادارات کل استان مازندران


9- کسب مقام برگزیده در جشنواره دستاوردهای سی ساله نظام (سیمرغ) سال 1387


10- کسب رتبه برگزیده در مسابقه ارزیابی عملکرد شرکت های گازرســــانی مطابق چک لیست 74 بندی سال 1384


11- کسب گواهی تعهد به تعالی جایزه ملی بهره وری وتعالی سازمانی در سال 1388


12- کسب تقدیرنامه دو ستاره در سال 1389


13- کسب تقدیرنامه سه ستاره در سال1391 و تقدیرنامه چهار ستاره در سال 92


14- کسب احراز « رتبه شایسته تقدیر رشته پژوهش و افکارسنجی » در دومین جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت نفت در سال 1390


15- رتبه برتر پایگاه مقاومت بسیج گاز مازندران در سطح وزارت نفت در سال91


16- کسب گواهی نامه سطح دو اهتمام به تعالی سیستم پیشنهادها در سال91


17-کسب گواهی نامه همگام با مدیریت سلامت اداری در سال 91


18- کسب گواهی نامه سطح 3 پیشرو در مدیریت سلامت اداری در سال 93


19- کسب تقدیرنامه از وزیرنفت در جهت مدیریت بحران برف سال 92

خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما